ارائه الگوی دگرگون سازی شناختی شغل در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

در شکاف میان دو نظریه اصلی دگرگون سازی شغل، یک نقص مهم، نادیده گرفتن بعد شناختی آن در بخش قابل توجهی از ادبیات است در دگرگون سازی شناختی، فرد به دنبال تغییر و چارچوب بندی مجدد
ذهن خود نسبت به شغل برای دستیابی به هویت شغلی و دستیابی به تناسب و راحتی بیشتر با شغلش می‌باشد. هدف پژوهش، شناسایی مولفه‌های رویکرد اقدامی و اجتنابی در دگرگون‌سازی شناختی شغل و پیشایندهای فردی، شغلی و سازمانی موثر بر بروز آن می‌باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و روش‌شناسی
تحلیل مضمون انجام شده و از لحاظ هدف توسعه‌ای و کاربردی و از منظر روش اجرا، اکتشافی است. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 13 تن از مدیران و مهندسان ارشد که با
روش هدفمند درشرکت‌های منتخب دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات نوع 1 و2 در استان تهران انتخاب
شده‌اند، استفاده شده است. در الگوی حاصل، مولفه‌های رویکرد اقدامی با 6 مضمون اصلی و مولفه‌های رویکرد اجتنابی با 2 مضمون اصلی معرفی شده است. همچنین 9 مضمون اصلی برای پیشایندهای فردی،
7 مضمون اصلی برای پیشایندهای شغلی و 9 مضمون اصلی در خصوص پیشایندهای سازمانی موثر بر بروز مولفه‌های دو رویکرد دگرگون سازی شناختی شغل در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات ارائه
شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Pattern for Cognitive Job Crafting in IT Knowledge-based Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Mehdi Haghighi Kaffash 2
  • Hamed Dehghanan 3
  • Shima Mirzaei 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Management, Accounting and Management Faculty, Allameh Tabataba`i University , Tehran ,Iran
چکیده [English]

In the gap between the two main theories of job crafting, an important shortcoming is ignoring its cognitive dimension in a significant part of the literature. Achieving more fitness and comfort with his job. The aim of the research is to identify the components of the approach and avoidance in the cognitive job crafting and the individual, job and organizational antecedents affecting its emergence. The present research was conducted with qualitative method and thematic analysis methodology, and it is exploratory in terms of developmental and practical purpose and in terms of implementation method. In order to collect information, an in-depth and semi-structured interview was used with 13 managers and senior engineers who were selected by a targeted method in selected knowledge-based companies in the field of information technology type 1 and 2 in Tehran province. In the resulting model, the components of the approach cognitive crafting with 6 main themes and the components of the avoidance cognitive crafting with 2 main themes are introduced. Also, 9 main themes for individual antecedents, 7 main themes for job antecedents and 9 main themes regarding organizational antecedents affecting the emergence of components of two approaches to cognitive job crafting in knowledge-based companies in the field of information technology are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Job Crafting
  • Approach
  • Avoidance
  • Thematic Analysis