نگاشت نقشه ذهنی کارکنان از توانمندسازی منابع انسانی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‌ای زالتمن (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور،‌تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی و شناسایی ادراکات کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درباره توانمندسازی منابع انسانی برای رسیدن به شناختی عمیق‌تر از آن به‌منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه بود. برهمین‌اساس با استفاده از فن استخراج استعاره‌ای زالتمن، به بررسی و تحلیل ساختارهای شناختی کارکنان پرداخته شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش به تعداد 12 نفر و از بین مدیران و کارشناسان خبره شرکت مذکور با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری مفهوم برگزیده شدند؛ بعد از آن از افراد مذکور درخواست ‌شد برای جلسه مصاحبه، تصاویری را که از دید آن‌ها مبین معنای توانمندسازی منابع انسانی است، انتخاب کنند. در جلسه مصاحبه، پرسش‌هایی مربوط به تصاویر مطرح و بعد از آن، جواب‌ها با هدف کشف مفاهیم تحلیل شد. در کل چهارده ساختار استخراج شد که ساختارهای «تفویض قدرت و پرداخت حقوق بر اساس آن»، «پذیرش هوشمندانه ریسک»، «مدیریت مشارکتی»، «روابط مبتنی بر عملکرد»، «خلاقیت توأم با خردگرایی»، «خود اثربخشی و احساس شایستگی» و «تحول سازمانی» به‌عنوان ساختارهای اصلی در نقشه اجماعی شناسایی شدند. براساس نقشه اجماعی، «تفویض قدرت و پرداخت حقوق بر اساس آن» و«خلاقیت توأم با خردگرایی»، ساختارهای علّی و «مدیریت مشارکتی»، «خود اثربخشی و احساس شایستگی» و «تحول سازمانی»، ساختارهای معلول محسوب می‌شدند. نقشه اجماعی نشان می‌داد که باتوجه ‌به روابط بین ساختارها، سازمان می‌تواند جهت توانمندسازی منابع انسانی، با استفاده از تفویض قدرت و ایجاد خلاقیت توأم با خردگرایی، به خلق مدیریت مشارکتی و خود اثربخشی و حس شایستگی در کارکنان اقدام نماید که در نهایت تحول سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drawing the employees' mental map of human resource empowerment using Zaltman's metaphorical extraction technique (Case Study: Fars Province Electricity Distribution Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazeri 1
  • Mohammad Rasoul Tohfeh 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. candidate in Human Resource Management, Department of Management, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan, Iran.
چکیده [English]

Purpose of the present study was to investigate and identify the perceptions of employees of Fars Electricity Distribution Company about empowerment of human resources to achieve deeper knowledge in order to plan and make policies in this area. Based on this, by using Zaltman's metaphorical extraction technique, the cognitive structures of employees have been investigated. 12 participants were selected among managers and experts of the mentioned company using concept sampling method; Then, these people were asked for the interview session to choose images that, in their opinion, represent the meaning of human resource empowerment. In the interview , questions related to the images were asked then, the answers were analyzed with the aim of discovering the concepts. totally, fourteen structures were extracted, which were "delegation of power and payment of salaries based on it", "intelligent acceptance of risk", "participatory management", "performance-based relationships", "creativity combined with rationality", "self-efficacy and sense of competence" and "organizational transformation" were identified as the main structures in the consensus map. According to the consensus map, "delegation of power and payment of salaries based on it" and "creativity combined with rationalism", causal structures and "participatory management", "self-efficacy and sense of competence" and "organizational transformation" were considered as affected structures. The consensus map shows that according to the relationships between the structures, organization can create collaborative management and self-efficacy and a sense of competence in employees to empower human resources by using delegation of power and creation of creativity combined with rationalism, which will ultimately leadto organizational transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • employees' perceptions
  • Zaltman Metaphor Elicitation Technique
  • Mental model
  • consensus plan