شایستگی های منابع انسانی برای چهارمین نسل صنعت (مطالعه کیفی-تحلیل مضمون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بروز صنعت نسل (4) باعث به وجود آمدن مزایایی متعددی برای زنجیره‌های تأمین گردید اما معایبی نیز دارد.در صورتی که شایستگی‌های منابع انسانی برای این تحول مناسب نباشد سازمان‌ها با چالش‌های زیادی مواجه خواهند شد. این موضوع در صنعت فرش ماشینی که سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را دارد و در سال‌های اخیر جایگاه رقابتی خود را در عرصه بین‌المللی متزلزل دیده است اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق شایستگی‌های منابع انسانی برای صنعت نسل (4) در صنعت فرش ماشینی ایران بررسی گردید. جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنعت فرش ماشینی ایران هستند. ابزار گرداوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج بیانگر 30 شایستگی است که در 5 دسته روش‌شناسی، اجتماعی، فنی، عمومی و فردی دسته‌بندی گردید. برای بهبود آمادگی نیروی انسانی پیشنهاد می‌گردد بر تقویت توان چندحسی، آموزش قوانین مرتبط با فناوری‌های نوین، تمرکز بر شرایط کار چالشی و تقویت محرک‌های نتیجه‌ای یادگیری تمرکز گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human resource competencies for the fourth generation of industry (qualitative study-thematic analysis)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi
Management, faculty of Humanities, university of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The emergence of the 4th generation industry has brought many advantages to supply chains, but it also has disadvantages. If the human resources competencies are not suitable for this transformation, organizations will face many challenges. This issue is very important in the machine-made carpet industry, which has a significant share of Iran's non-oil exports and has seen its competitive position in the international arena shaken in recent years. In this research, the competencies of human resources for the 4th generation industry were investigated. The statistical population of this research is the experts of Iran's machine-made carpet industry. The data collection tool is in-depth interviews. To analyze the data, thematic analysis method was used. The results show 30 competencies that were categorized into 5 categories that are: methodological, social, specialized, general and personal. In order to improve the readiness of human resources, it is suggested to strengthening the multisensory ability, training the rules related to new technologies, focusing on challenging working conditions and strengthening the learning consequential drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industry 4.0
  • competency
  • learning
  • multisensory ability