دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تابستان 1400 
4. ارائه الگوی شایستگی مربیگری مدیران

صفحه 107-140

طاهره نصرتی؛ داریوش غلامزاده؛ ماندان مومنی


6. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی آموزش وپرورش متناسب با سند تحول بنیادین

صفحه 171-212

علیرضا زاهدی؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ علی محتشمی؛ محمد دوستار


7. ارائه الگوی اندازه‌گیری شایستگی‌های عمومی اثربخش کارکنان وظیفه

صفحه 213-257

پوراندخت نیرومند؛ سعید زارع خورمیزی؛ نادیا میرالی؛ سعید محمودی؛ محمود محمدی؛ حسن نظافتی