ارائه چارچوبی برای معرفی مؤلفه‌های درونی خودمدیریتی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

    مقاله حاضر، حاصل پژوهشی با هدف طراحی الگوی مؤلفه­های درونی خودمدیریتی کارکنان مبتنی‌بر روش‌شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی ـ اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت سرمایه­های انسانی و برای مرحله کمی، کلیه کارکنان این وزارتخانه بوده‌ است. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدف‌مند قضاوتی به تعداد 20 نفر و در بخش کمی به روش طبقه­ای تصادفی به تعداد 205 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 41 سؤالی است که روایی آن به روش صوری و پایایی پرسشنامه­­ به روش آلفای کرونباخ (897/0) تأیید شده است. تجزیه‌وتحلیل داده­های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده­های کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم‌افزار Amos 21 انجام شده است. نتایج نشان داد که خودمدیریتی درونی کارکنان از دو منظر مؤلفه­های رفتاری و شناختی تشکیل شده است. همچنین در بین مؤلفه­های شناختی، خودانگیزشی (با بار عاملی 970/0) بیشترین و خودسازی (با بار عاملی 929/0) کم‌ترین و بین مؤلفه­های رفتاری خودمدیریتی، خودکنترلی (با بار عاملی 970/0) بیشترین و خود مراقبتی (با بار عاملی 663/0) کم‌ترین حمایت را از مدل اندازه­گیری مربوط به خود داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for the Identification of Internal Components of Self –Management of the Employees (Case Study: Employees of the Ministry of Communications and Information Technology)

نویسندگان [English]

  • Nahid Mohammadi Sabet 1
  • Hossein Damghanian 2
  • Mohsen Farhadinezhad 3
1 Corresponding author: PhD candidate in human resource management at the Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
2 Associate professor at the Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
3 Assistant professor at the Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

This paper is the report of a research aimed at designing a model for internal components of employees' self-management on the basis of mixed methodology through descriptive-exploratory approach. The statistical population of the qualitative phase included experts from the Ministry of Communications and Information Technology in the field of human capital management and for the quantitative phase, it includes all employees of the ministry. In the qualitative section, the sample was selected through targeted judgment method including 20 people, and in the quantitative section, random stratified method was used resulting in the selection of 205 people. In the first stage, the data were collected by semi-structured interviews with experts, and in the second stage, through a 41-item questionnaire whose validity was confirmed by face-to-face method, and whose reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.897). The qualitative data analysis was carried out using content analysis method, and the quantitative data were analyzed using confirmatory factor analysis method in Amos 21 software. The results revealed that the employees' internal self-management consisted of two perspectives of behavioral and cognitive components. Furthermore, from among the cognitive components, self-motivation (with a factor load of 0.970) was the highest, and self-improvement (with a factor load of 0.929) was the lowest. With regard to the behavioral components of self-management, self-control (with a factor load of 0.970) supported the most, and self-care (with a factor load of 0.663) posed the least support for their related measurement model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-management
  • internal components of self-management
  • cognitive
  • behavioral
آذری، غلامرضا؛ دادگران، سیدمحمد و وحیدی، مهدی (1391)، رویکرد نشانه‌شناختی به تحلیل ارتباطات درون‌فردی در فیلم زندگی دوگانه ورنیک، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 2(5): 25 ـ 1.
آقامحمدی، طیبه (1395)، بررسی تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی، رفتارهای خودمراقبتی و وضعیت سلامت در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
اسکندی، مجتبی؛ اسلامی فارسانی، عباس؛ کارگر، احمد و هدیه لو، محمدرضا (1397)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری­های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاق، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسی (ع)، 10 (3): 120 ـ 86.
بدار، لوک، ژوزه و  دزیل ، لامارش (1389)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، چ دوم، تهران: ساوالان: 30.
براندن ، ناتائیل (1398)، قدرت خود باوری، بهاره دادرس: 7                                           www.my book.ir
بشارت، محمدعلی (1388)، بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و نارسایی هیجانی در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی، (12)3 ـ 4 (پیاپی24)، 63: 80.
رحیمی، فرج‌اله؛ نداف، مهدی و ظفرپور امیرآباد، جابر (1396)، الگوی چندسطحی پیشایندها ـ پیامدهای خود کارآمدی کارکنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 9 (2): 117 ـ 93.  
رستگار، عباسعلی و گلشاهی، بهنام (1398)، چالش­های روابط فرد ـ سازمان در شرکت­های دانش‌بنیان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28 (92): 133 ـ 115.
سلیمانی سعدی‌پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن (1394)، رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 6 (4 (پیاپی 24)): 127 ـ 144.
صادقی، ‌هادی  و سبحانی­نیا، محمدتقی (1390)، جایگاه شناخت خود در رفتار اخلاقی انسان، فصلنامه پژوهشنامه اخلاق، 4 (12): 32 ـ 9.
صفری اوجقاز، فروزان (1394)، تأثیر خودمدیریتی روزانه بر منابع شغلی و درگیری شغلی کارکنان (موردمطالعه کارکنان بیمارستان‌‌‌های فیروزگر و ساسان استان تهران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
عابدی، حیدرعلی؛ سلیمی، صالح؛ فیضی، آرام و  صفری، وقاصلو (1391)، بررسی ارتباط بین خود کارآمدی و خود مراقبتی در بیماران مبتلا به COPD، مجله پرستاری و مامایی, 10(1): 69 ـ 73.
غریب‌نواز، نادر (1395)، قدرت کوه در انگیزش و خودباوری،در دانش بهمن، کرج، :10.
فیض­الهی، خدیجه (1396)، بررسی رابطه بین مهارت­های خودمدیریتی و نوآوری در کارکنان بیمارستان امام حسین(ع) هشترود، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام­نور مرکز تهران غرب.
مساعد، علی  و منطقی، محسن (1391)، ارتباطات درون‌فردی از منظر اسلام، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1(4): 130-105.
مطهری، مرتضی (1374)، مجموعه آثار جدید، چاپ چهارم، تهران: انتشارات صدرا.
معتمدی، عبدالله (1392)، سبک زندگی مطلوب براساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت)، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4(3): 134 ـ 117.
 
Aka, S., & Akyuz, G. (2015). The Effect of Production Management Course on the Self-Efficacy of Employees. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 108-112.‏
Duckworth, A. L., Kim, B., & Tsukayama, E. (2013). Life stress impairs self-control in early adolescence. Frontiers in psychology, 3, 608
Berko, R., Aitken, J. E., & Wolvin, A. (2010). ICOMM: Interpersonal concepts and competencies: Foundations of interpersonal communication. Rowman & Littlefield Publishers.
Cowen, I. V., & William, L. (2015). Core Conversations For The Greater Good: An Exploration Of Intrapersonal Communication As A Self-Leadership Strategy In Social Entrepreneurs.
Dai, Y. D., Zhuang, W. L., Hsu, S. Y., & Huan, T. C. (2019). Good or bad staff? Hotel employees' core self-evaluations impacting service effort and service sabotage considering leader-member exchange moderation. Tourism Management Perspectives, 32, 100564.‏
Durst, P. T., Moore, S. J., Ritter, C., & Barkema, H. W. (2018). Evaluation by employees of employee management on large US dairy farms. Journal of dairy science, 101(8), 7450-7462.
Eldredge, J.,H ., Honeycutt, J.M., White, R, C.&Standige, M. (2015).on the functions of imagined in teractions in Night Dreams, imagination , cognition and personality: consciousness in theory, research, and clinical practice, 1(1),1-14
Hall,   J.  K., & Smotrova. , T. (2013). Teacher Self- Talks: Interactional Resource For Managing Instruction And Eliciting Empathy, Journal Of Pragmatics,47 (1),75-92.
Hirschi, T. (2004). Self-control and crime. Handbook of self-regulation, 537-552.
Hargi,O (2005). Social scills in interpersonal communication.3th, ed, London and New York: Roulledge.
Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management review, 11(3), 585-600.‏
Manz, C.C. (1992). Mastering Self-Leadership: Empowering Yourself for personal Excellence, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Neck, C. P., Manz, C. C., Van Belle, D. A., Mash, K., Coogan, M. D., Brettler, M. Z., ... & Sparks, B. (2010). Mastering self-leadership: Empowering yourself for personal excellence. Pearson.
Oberholzer ., C . (2013) . The Role of Neuro linguistic programming in improving Organizational leadership through intrapersonal communication development Submitted in partial fulfilment of the Requirements for the Masters  in communication Managemant in the Faculty Of Economic And management sciences, University of Pretoria
Pearson, Jody C. Nelson, paul  E. Titsworth, scott. Harter, Lynn .(2011).Human communication,  pearson, JUDY  C.
Ross, C .N. (2015). Interpersonal  Communication that shapes the submitted to the faculty of the Graduate School of Creighton university in partial fulfilment of the Requirements, for the Degree of Doctor of Education in the Departmant of interdisciplinary leadership.
Van Thielen, T., Bauwens, R., Audenaert, M., Van Waeyenberg, T., & Decramer, A. (2018). How to foster the well-being of police officers: The role of the employee performance management system. Evaluation and program planning, 70, 90-98.‏
Vuori, J., Törnroos, K., Ruokolainen, M., & Wallin, M. (2019). Enhancing late-career management among aging employees–A randomized controlled trial. Journal of Vocational Behavior, 115, 103327.‏
Wæraas, A., & Dahle, D. Y. (2019). When reputation management is people management: Implications for employee voice. European Management Journal.‏
Watson, A. J., Singh, K., Myint-U, K., Grant, R. W., Jethwani, K., Murachver, E. & Kvedar, J. C. (2012). Evaluating a web-based self-management program for employees with hypertension and prehypertension: a randomized clinical trial. American heart journal, 164(4), 625-631.‏
Xie, J., Huang, Q., Wang, H., & Shen, M. (2019). Coping with negative workplace gossip: The joint roles of self-monitoring and impression management tactics. Personality and Individual Differences, 151, 109482.‏