واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته شاغلان موفق از مسیر شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 نویسنده مسئول : استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته شاغلان موفق از مسیر شغلی است. تجربه زیسته، همان درک و فهم مستقیم و بدون واسطه از تجربیات در حیات عادی و روزمره ماست که بدون توسل به تفکر عادی و مفهوم‌سازی، حاصل می‌شود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان شاغل موفق شهر بروجرد در سال 97  تشکیل دادند. داده‌های موردنیاز به روش نمونه‌گیری هدف‌مند جمع‌آوری شد. در مرحله اول نمونه‌گیری که با هدف شناسایی افراد موفق شغلی انجام شد، تعداد 200 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه موفقیت شغلی هیرشی و همکاران (2017) توسط آنها تکمیل شد. در مرحله دوم با استفاده از نرم‌افزار22 spss-  نمرات شرکت‌کننده‌ها محاسبه شد و کسانی که نمره بالاتر از 120  از پرسشنامه موفقیت شغلی کسب کردند، به‌عنوان افراد موفق شغلی شناسایی شدند و با 12 نفر از آنها مصاحبه عمیق شد.  ابزار پژوهش در مرحله اول شامل پرسشنامه موفقیت شغلی و در مرحله دوم مصاحبه عمیق بدون ساختار بود و اطلاعات با استفاده از کدگذاری نظری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پس از کدگذاری داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی، درمجموع 49  کدباز، 13 کد محوری و درنهایت 3 کد انتخابی به‌دست آمد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد موفق شغلی دارای تجربیات زیسته متفاوتی در مسیر شغلی‌شان هستند که بر موفقیت آنها تأثیر­­گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Investigation of the Successful Employees’ Lived Experience of Their Career Path

نویسندگان [English]

  • Zohreh Nayyeri 1
  • Alireza Rashidi 2
  • Mohammad Sajjad Seidi 3
1 M.Sc., Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah. Iran
2 Associate professor at the Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah, Iran
3 Corresponding author: assistant professor at the Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This study is aimed at investigating the lived experience of successful employees of their career path. Lived experience is indeed the direct and unmediated understanding of experiences in our virtual and daily lives achieved without resorting to ordinary thinking and conceptualization. The statistical population of the study consists of all successful working men and women in Boroojerd in 2018. The required data were collected through purposive sampling method. In the first stage of sampling, conducted for identifying successful working people, 200 people were selected to participate in the study by filling the Hirsch et al. (2017) job success questionnaire. In the second stage, the participants' were scores using SPSS-22 software, and those who scored above 120 on the job success questionnaire were identified as successful people, 12 of whom were interviewed in depth. In the first stage, the research tool included a job success questionnaire, and in the second stage, an in-depth unstructured interview was fulfilled. The data were analyzed by theoretical coding. Having coded the data in three stages of open, axial, selective coding, the researchers identified a total of 49 open codes, 13 axial codes and finally 3 selected codes. The results indicated that successful people are involved in different life experiences in their career path which affect their success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • successful employees
  • career path
رحمانی، علی و آدم‌پیرا، سعیده  (1392)، عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی زنان حسابدار در ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت س دوم، ش 8، زمستان 1392.
رضوانیان، فاطمه و سمیعی، فاطمه  (1395)، موفقیت شغلی ذهنی و عینی : نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، (1)6 ، پاییز 1395: 36 ـ 23.
سلطان‌زاده، وحید؛  قلاوندی، حسن و فتاحی، مسلم (1391)، بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم، شماره2 (پاییز و زمستان 1391): 125 ـ 149.
سمیعی، فاطمه؛ صادقیان علی‌رضا و عابدی، محمدرضا (1393)، آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س ششم، ش 1 (بهار 1393): 53 ـ 7. 
شفیع‌آبادی، عبدالله (1395)، راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه انتخاب شغل، تهران: رشد.
غضنفری، احمد و عابدی، لطفعلی (1387)، بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س اول، ش 1 (زمستان 1387): 149 ـ 175.
فروغی نعمت‌اللهی، مصطفی و دیواندری، علی (1397)، روایت پژوهی در تجارب مسیر شغلی مدیران موفق، نشریه علوم مدیریت ایران، 49 (4): 30 ـ 14.
کاربخش، راضیه و سلیمانی فارسانی، سعید (1397)، بررسی تجارب زیسته فرزندان مادران شاغل و نقش آن در موفقیت شغلی آنها، ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان‌شناسی در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین:
کرمی‌نیا، رضا (1379)، بررسی رابطه موفقیت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی در مدیران ارشد، به راهنمایی: حسن احدی، دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه دکتری رشته روان‌شناسی.
نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات و کارخانه، سمیه (1395)، بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی‌های مدیران در دانشگاه  بوعلی‌سینا همدان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، س دهم، ش 1، بهار 1395: 121 ـ 138.
نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه (1392)، نقش موفقیت مسیر شغلی ادراک‌شده در پیش‌بینی تعارض کار ـ و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی 3 (1)، تابستان 1392: 51 ـ 62.
نوری، کعب عمیر؛ صفری، ابوالفضل؛ بشلیده، کیومرث و نعامی، عبدالزهرا (1395)، رابطه تسهیل کار ـ خانواده با بهزیستی و موفقیت شغلی در پرستاران، مرکزتحقیقاتمراقبت‌هایپرستاریدانشگاهعلومپزشکی ایران (نشریهپرستاریایران دوره 29 ، ش 104، اسفند ماه 1395: 75 ـ 85 .
هاشمی‌نژاد، وجیهه و منظری توکلی، وحید (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 
Ackah, C. & Heaton, N. (2004). The Reality of New Careers for Men and for Women, Journal of European Industrial Training 27(2-4),141-158.
Akhtar, S., & Mahmood, Z. (2009). A tri-prong variable analysis of influence strategies. WorldApplied Science Journal, 7, 1080-1089.
Baruch, Y. (2004). Managing careers: Theory and practice. Glasgow, England: Pearson Education Limited.
Benzing ,C ,.Chu ,H .M & ,.Kara ,O . (2009) .Entrepreneurs in Turkey: a factor analysis of motivations ,success factors ,and problems .Journal   of Small Business Management. (1)47.58-91.
Boardman J, Grove B, Perkins R, Shepherd G.(2003), Work and employment for people with psychiatric disabilities. Br J Psychiatry2003;182(6): 467-8.
Bridgstock, Ruth, Grant-Iramu, Michelle, Bilsland, Chris, Tofa, Matalena, Lloyd, Kate, & Jackson, Denise (2019) Going beyond “Getting a Job”: Graduates’ Narratives and Lived Experiences of Employability and Their Career Development. In Higgs, Joy, Letts, Will, & Crisp, Geoffrey (Eds.) Education for Employability: Learning for Future Possibilities. Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 89-104.
Callanan, G. A.(2003). What price Career Success? Career Development International 8(3)126-133.
Cartmell, D. D., & Garton, B. L.(2000). An assessment of agricultural education graduates’ preparation for careers in teaching and industry. In Proceedings of the Twenty-Seventh National Agricultural Education Research Conference (pp. 530-541).
Ellis, R., & Heneman, H. G. (1990). Career pattern determinants of career success for mature managers. Journal of Business and Psychology , 5, 3-21.
Friedman, S.D., Greenhaus, J.H. (2000), Allies or Enemies? How Choices about Work and Family Affect the Quality of Men’s and Women’s Lives, Oxford University Press, New York, NY.
Flouri, E., Tsivrikos, D., Akhtar, R., & Midouhas, E. (2015). Neighbourhood, school and family determinants of children's aspirations in primary school. Journal of vocational behavior, 87(2), 71-79 .
Greenhause, J. H. (2003). Career dynamics. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. J. Klimoski (Eds.), Handbook of Psychology, Volume 12, industrial and organizational psychology (pp. 519-540). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Heslin, P. (2003). Sources of career success. Retrieved from: http://www.hrpao.org
Hirschi1 ,A.  Nagy, N.  Baumeler1, F. Johnston, C. and Spurkt D. (2017). Assessing Key Predictors of Career Success: Development and Validation of the Career Resources Questionnaire ، Journal of Career Assessment1-21.
Larson, M., & Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. .Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 45-62.
Lent, R. W., & Brown, S. D. (2005), On conceptualizing and assessing social cognitive constructs in career research. A measurement  guide. Journal of Career Assessment, 14, 12-35  .
Li ZK, You LM, Lin HS, Chan SW .(2014), The career success scale in nursing: psychometric evidence to support the Chinese version. J Adv Nurs 2014;70(5):1194-203.
Lisa C. Walsh, Julia K. Boehm, Sonja Lyubomirsky (2018). Does Happiness Promote Career Success? Revisiting the Evidence, Journal of Career Assessment, vol. 26, 2: pp. 199-219.
M. Birasnav, Huda Al Merbati, Richa Chaudhary, S. Rangnekar (2014). Predictorsof Career Success among Government Employees: An Empirical Study,  Management and Labour Studies, vol. 38, 4: pp. 517-529.
Maria vedma and Mihaela Enache (2008), “Managing personal human capital for professional excellence”, Journal of knowledge management research, Vol. 69.3 17-42.
Mehdipour, R., Arshadi, N., Neisi, A. (2019). Designing and Testing a Model of some Antecedents of Subjective Career Success, International Journal of Psychology, 13(1), 78-106.
Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. 2): Springer.
Rasdi, R. M., Ismail, M., Uli, J., Noah, S. M. (2009). Career aspirations and career success among managers in the Malaysian public sector. Research Journal of International Studies, 9, 21-35.
Rogelberg. S,G. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology. 1st ed California: Sage Publications Inc. pp5-27.
Santos, G. G. (2016). Career barriers influencing career success:A focus on academics'perception and experiences. Career Development International 21(1), 60-48.
Torban, D. B; Moake, T. R ; Yu-Hsien Wu, Sh; & cheung, Y. (2016)Linking extrovertion and proactive personality to career success: The role of mentoring received and knowledge.Journal of career development, ( In press).
Warren ,L ,.and Hutchinson ,W .E) 2000( .Success factors for high technology SMEs :A case study from Australia .Journal of Small Business Management,(3( 38.88-91,
Willis Harriet Doss (1986), Student at risk: A review of conditions, circumstances, indicators, and Educational implications, Elmhurst, North Central Regional Educational Laboratory.