دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب DOR: 20.1001.1.82548002.1400.13.1.1.5

صفحه 9-42

سارا رحمتی کرهرودی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمود ابولقاسمی


5. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های نوپا DOR:20.1001.1.82548002.1400.13.1.5.9

صفحه 131-170

سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ امیر مانیان؛ سامان آسترکی