دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 46، دی 1400 (شماره پیاپی 46، فصلنامه زمستان) 
شناسایی شایستگی‌های مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم

صفحه 85-114

سیدرضا سیدجوادین؛ محمدحسین سعادت نهاد؛ مجتبی امیری؛ محمد علی لسانی فشارکی


طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی

صفحه 115-156

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان؛ عاطفه سجاد


طراحی الگوی جامع سرمایه‌ فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 221-254

مریم بنی اسدی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ محمد حسین رونقی


شماره‌های پیشین نشریه