دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. الگوی معماری مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها

صفحه 9-38

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داود حسین پور


6. تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی

صفحه 201-245

محمدرضا خبازی راوندی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد عسگری؛ احمد برجعلی