ارائه الگوی شایستگی مربیگری مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه در عرصه سازمان­های پیشرو، مدیران به فراتر از رهبری می‌اندیشند و درتلاشند نقش یک مربی را بازی کنند تا سبب افزایش بهره‌وری، انگیزه، خلاقیت و نوآوری شوند. مربیگری به‌عنوان یک روش توسعه‌ مدیریت و یک راهبرد برای بهبود عملکرد، اخیراً توجه زیادی  بین محققان به خود جلب کرده است. یکی از مهم‌ترین نیازهای پژوهشی در این زمینه، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در مربیگری، به‌خصوص درجه صلاحیت و شایستگی مربیان، درقالب الگویی کاربردی و قابل ارزیابی است؛ چراکه به‌کارگماردن تواناترین و شایسته‌ترین افراد برای مربیگری و یا افزایش شایستگی­های مربیان، حیاتی‌ترین مسئله در افزایش کیفیت در مدیریت سازمان‌هاست. بنابراین، هدف این پژوهش، ارائه الگوی شایستگی مربیگری برای مدیران بانک‌هاست. روش پژوهش به‌لحاظ ماهیت تحقیق از نوع کیفی و به‌لحاظ هدف، از نوع کاربردی است.‏ مشارکت‌کنندگان در پژوهش را 16 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت در نظام بانکی تشکیل می­دهند که به‌صورت نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات ازطریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق و تجزیه‌‌وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم‌افزار MAXQDA  انجام شد. نتایج حاکی از شناسایی 7 شاخص شایستگی «منش اخلاقی، رهبری، دانش، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های مربیگری، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های مدیریت» برای مدیران به‌عنوان مربی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Managers' Coaching Competencies

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nosrati 1
  • Daryoosh Gholamzadeh 2
  • Mandan M’omeni 1
1 Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author: Government Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

These days, the managers of the leading organizations think beyond leadership, and try to play the role of a coach to increase productivity, motivation, creativity and innovation in the organizations. As an approach of developing management and as a strategy for performance improvement, coaching has recently attracted the attention of the researchers excessively. A very important research requisite in this field is to identify the factors affecting the success of coaching, especially the degree of competency and proficiency of coaches, in a practical and assessable model.  This is true because employing the most capable and qualified people for coaching or improving the competencies of coaches, put forward the most critical issue in increasing the quality of management in organizations. Hence, this study is intended to design a model of coaching competency for bank managers. This applied research follows a qualitative method. The participants in the research contain 16 instructors and management specialists in the banking system having been selected by purposive sampling method. The data were collected through in-depth semi-structured interviews and were analyzed by thematic analysis and MAXQDA software. The results revealed 7 competency indicators, including ethical behavior, leadership, knowledge, personality traits, coaching skills, communication skills and managerial skills, for managers as coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • Coaching
  • Managers
اکرامی، محمود و رجب‌زاده، سمیه (1390)، توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران، فصلنامه علمی  ـ پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۲۴ (۳): ۴۹ ـ ۶۹.
حسینی امیری، سیدمحمود و رضازاده، آمنه (۱۳۹۷)، بررسی تأثیر مربیگری مدیران ارشد بر عملکرد رفتاری و نتایج عملکرد بانک باتأکیدبر نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان بانک آینده استان مازندران)، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قورچیان، نادرقلی (1396)، شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14): 76 ـ 57.
غلام­زاده، داریوش (1396)، شایستگی و پرورش افراد در سازمان با رویکرد طراحی و استقرار الگوی شایستگی و بازخور 360 درجه، نشر راز نهان.
فرزادنیا، فرزانه (1388)، مدل های فرایند مربیگری در مدیریت، فصلنامه تدبیر، ش 212: 25 ـ 20.
وظیفه‌دوست، رادمرد قدیری (1396)، طراحی و تبیین مدل مفهومی مربیگری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی، نـشریه علمی ـ پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت (ویژه‌نامه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی) فروردین و اردیبهشت 1396، ش 190: 15 ـ 1.
یوسفی حمیدرضا؛ مشعلی، بهزاد و منتی، حسین (1396)، بررسی امکان اجرای الگوی مربیگری در آموزش منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور براساس نظریه داده‌بنیاد، پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۵ (۳۴).
 
Abbott, G., Gilbert, K. and Rosinski, P. (2013) Cross-cultural working in coaching and mentoring. In The Wiley-Blackwell Handbook of The Psychology of Coaching and Mentoring. J. Passmore, D.B. Peterson & T. Freire (Eds.). Chichester: John Wiley & Sons, 483 -500.
Abbott, G., Gilbert, K., & Rosinski, P. (2013). Cross-cultural working in coaching and mentoring. The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of coaching and mentoring, 483-500.
Anderson, V. (2013). A Trojan horse? The implications of managerial coaching for leadership theory. Human Resource Development International, 16(3), 251-266.
Athanasopoulou, A., & Dopson, S. (2015). Developing leaders by executive coaching: Practice and evidence. OUP Oxford.
Bacon, T. R., & Spear, K. I. (2003). Adaptive coaching: The art and practice of a client-centered approach to performance improvement. Palo Alto, CA: Davis-Black.
Baker, A. (2009). „Talent management‟. Training Journal, 26.
Bartz, D. E. (2017). Communication, feedback, and coaching skills for managers to use with staff members during the performance appraisal process. International Journal of Business and Social Science, 8(6), 1-5.
Bass, B. M., & Bass, R. (2008). Handbook of leadership: Theory, research, and application. Free Press.
Beattie, R. S., Kim, S., Hagen, M. S., Egan, T. M., Ellinger, A. D., & Hamlin, R. G. (2014). Managerial coaching: A review of the empirical literature and development of a model to guide future practice. Advances in Developing Human Resources, 16(2), 184-201.
Blumberg, K. M. (2014). Executive coaching competencies: A review and critique with implications for coach education. Journal of Psychological Issues in Organizational Culture.
Boyatzis,R E.(1982).The competent manager: A model for Effective Performance. New York: john wiler.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
Brock, V. (2010). The secret history of coaching, European Mentoring and CoachingConference,Dublin,Ireland.Retrievedfromhttp://www.vikkibrock.com/wp content/uploads/emcc-2010-secret-of-coaching-history-paper-brock.pdf
Brotman, L. E., Liberi, W. P., & Wasylyshyn, K. M. (1998). Executive coaching: The need for standards of competence. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 50, 40– 46.
Campone, F. (2008). Connecting the Dots: Coaching Research–Past, Present and Future. In D.B. Drake, D. Brennan & K. Görtz (Eds.) The Philosophy and Practice of Coaching: Insights and issues for a new era, Chichester: John Wiley & Sons, 91-105.
DiGirolamo, J. A., & Tkach, J. T. (2019). An exploration of managers and leaders using coaching skills. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
Ellinger, A. D., & Kim, S. (2014). Coaching and human resource development examining relevant theories, coaching genres, and scales to advance research and practice. Advances in Developing Human Resources, 16(2), 127-138.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., & Keller, S. B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry. Human Resource Development Quarterly, 14 (winter), 435–458.
Ennis, M. R. (2008). Competency models: a review of the literature and the role of the employment and training administration (ETA) (pp. 1-25). Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, US Department of Labor.
Ennis, S., Hodgetts, W. H., Otto, J., Stern, L. R., Vitti, M., & Yahanda, N. (2004). The executive coaching handbook: Principles and guidelines for a successful coaching partnership. In The Executive Coaching Forum, Wellesley, MA.
Farver, A. R., & Holt, C. R. (2015). Value of Coaching in Building Leadership Capacity of Principals in Urban Schools. Education Leadership Review of Doctoral Research, 2(2), 67-76.
Feldman, D.C. and Lankau, M.J. (2005) Executive Coaching: A Review and Agenda for Future. Research in Journal of Management, 31,6,829 – 848.
Fillery-Travis, A. and Lane, D. (2006). Does coaching work or are we asking the wrong question?. International Coaching Psychology Review, 1(1), 24-36.
Gilley, J. W., & Gilley, A. (2007). Manager as coach. Westport, CT: Praeger.
Goldsmith, M. (2000). Coaching for behavioral change. Coaching for leadership, 21-26.
Grant, A. M. (2010). Using Coaching and Positive Psychology to Promote aflourishing workforce: A model of goal-striving and mental health, In: Linley P.A., Harrington, S. & Page, N. (eds), Oxford Handbook of Positive Psychologyand Work, Oxford University Press: 175– 188
Grant, A. M. (2014). Autonomy support, relationship satisfaction and goal focus in the coach–coachee relationship: Which best predicts coaching success?. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 7(1), 18-38.
Grant, A.M. (2014) Autonomy support, relationship satisfaction and goal focus in the coachcoachee relationship: which best predict coaching success? In Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 7,1, 18-38.
Gunawan, J., Aungsuroch, Y., & Fisher, M. L. (2018). Factors contributing to managerial competence of first‐line nurse managers: A systematic review. International journal of nursing practice, 24(1), e12611.
Hale, D. P. (2008). Development of a validated core competency skill set for executive coaches. (Ph.D. 3334045), Northcentral University, United States -- Arizona. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304823133?accountid=35812
Hall, D. T., Otazo, K. L., & Hollenbeck, G. P. (1999). Behind closed doors: What really happens in executive coaching. Organizational Dynamics, 27 (3), 39-43.
Hargrove, R. (2008). Masterful coaching. John Wiley & Sons.
Hong, Jon-Chao & Jeou-Shyan Horng & Chan-Li Lin& Lih-Juan ChanLin (2008). Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements in Taiwan, InternationalJournal of Educational Development,Vol.28, Issue 1.
Huntly, Helen (2008). Teachers’Work: Beginning Teachers’ Conceptions Of Competence, The AustralianEducational Researcher,Vol. 35.
International Coach Federation (2012). Available at: http://www.coachfederation.org
Jones, R. J., Woods, S. A. and Guillaume, Y. R. (2015). The effectiveness of workplace coaching: A meta‐analysis of learning and performance outcomes from coaching. Journal of Occupational and Organizational Psychology. DOI: 10.1111/joop.12119.
Joo, B. K. (2005). Executive coaching: A conceptual framework from an integrative review of practice and research. Human Resource Development Review, 4(4), 462-488.
Joo, B.-K., Sushko, J. S., & McLean, G. N. (2012). Multiple faces of coaching: Manager-as-coach, executive coaching, and formal mentoring. Organization Development Journal, 30(1), 19–38.
Kampa-Kokesch, S., & Anderson, M. Z. (2001). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53(4), 205.
Kampa-Kokesch, S., & Anderson, M. Z. (2001). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 53 (4), 205-228.
Kennedy, J. (2009). "A definition of coaching". Available at:
http://www.kennedycoaching.com
Kilburg, R. R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching.Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48, 134–144.
Kilburg, R. R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48 (2), 134-144.
Larson, L. L. (2003). A descriptive study of technology integration and faculty professional development in one higher education institution (pp. 1-271). Pepperdine University.
Laura, W., Karen, K. H., Henry, K. H., & Phillip, S. (1998). Co-Active Coaching. Davies--Black Publishing.
Lubans, J. (2009). The Spark Plug: A Leader's Catalyst for Change. Library Leadership & Management, 23(2), 88.
Maltbia, T. E., & Page, L. J. (2013). Academic standards for graduate programs in executive and organizational coaching. Graduate School Alliance for Executive Coaching. Retrieved from http://www. gsaec. org/curriculum. html.
Mc keon, A. (2008). International literature review of good practice in coaching.Training and development. Available at: http://www.icbe.ie
McCarthy, G., & Milner, J. (2013). Managerial coaching: Challenges, opportunities and training. Journal of Management Development, 32(7), 768–779.
McCauley, C. D., & Hezlett, S. A. (2001). Individual development in the workplace. In N. Anderson, D. Ones, H. K. Sinangil, & C. Viswesvaran (Eds.), Handbook of industrial, work, and organizational psychology (Vol. 2, pp. 313-335). London: Sage.
O’Neill, M. B. (2000). Executive coaching with backbone and heart: A systems approach to engaging leaders with their challenges. San Francisco: Jossey-Bass
Orenstein, R. L. (2002). Executive coaching: It’s not just about the executive. Journal of Applied Behavioral Science, 38 (3), 355-374
Park, S. (2007). Relationships Among Managerial Coaching in Organizations and the Outcomes of Personal Learning, Organizational Commitment, and Turnover Intention. Unpublished doctoral dissertation, University ofMinnesota, Minneapolis
Passmore, J. (2010). A grounded theory study of the coachee experience: The implications for training and practice in coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 5(1), 48-62.
Passmore, J., & Fillery-Travis, A. (2011). A critical review of executive coaching research: a decade of progress and what's to come. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 4(2), 70-88.
Peterson, D. B. (1996). Executive coaching at work: The art of one-on-one change. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48 (2), 78-86.
Peterson, D.B. (2011). Executive Coaching: A Critical Review and Recommendations for Advancing the Practice in APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Edited by Zedeck, S. (2011) American Psychological Association. Washington.
Pour, M. H., & Herat, A. T. (2013). Business Coaching Competencies. International Journal of Human Resource Management and Research (IJHRMR), 6(6), 15-28.
Rothwell, W.; Sullivan, R. & McLean, G. (1995). Practicing Organization
Development: A Guide for Consultants.
San Diego: Pfeiffer
Sherman, S., & Freas, A. (2004). The wild west of executive coaching. Harvard business review, 82(11), 82-93.
Spencer,lylem. Jr. &Spencer Signe m(1993), competence at work, new York: Wiley
Sungkhawan Jatuporn. (2009 ) Renewal Coaching: Sustainable Change for Individuals and Organizations. Journal of Applied Management and Entrepreneurship. Vol. 14, Iss. 4; pg. 76, 3 pgs.
Szedlak, C., Smith, M. J., Day, M. C., & Greenlees, I. A. (2015). Effective behaviours of strength and conditioning coaches as perceived by athletes. International Journal of Sports Science & Coaching, 10(5), 967-984.
Tasiopoulos, I., Tripolitsioti, A., & Stergioulas, A. (2014). Identifying competencies of boxing coaches. Choregia, 10(2).
Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 1-18.
Walling, A. L. (2015). Role of inquiry in executive coaching: perceived interactions between relational and conversational competencies to inform client outcomes (Doctoral dissertation, Teachers College, Columbia University).
Witherspoon, R., & White, R. P. (1996). Executive coaching: A continuum of roles. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 48 (2), 124-133.