دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، دی 1401 (شماره پیاپی 50، فصلنامه زمستان) 
الگوی مطلوب شایستگی‌های اعضای هیئت‌علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی)

صفحه 151-194

محمد فرزانه؛ حسن‌رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی


مطالعه موردی

طراحی مدل شفقت در محیط کار (موردمطالعه: شرکت گاز استان یزد)

صفحه 235-282

مرضیه دهقانی زاده؛ مرضیه بابایی زاده


شماره‌های پیشین نشریه