دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1398 
3. شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی رؤسای دادگستری ایران

صفحه 85-118

نجم الدین موسوی؛ فاطمه فرهیخته؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک