طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد تحلیلی ساختاری ـ تفسیری فراگیر (TISM) است. در این پژوهش که یک پژوهش ترکیبی مبتنی‌بر تحلیل فراترکیب و تحلیل دلفی در بخش کیفی و تحلیل ساختاری تفسیری فراگیر در بخش کمی است، دو جامعه هدف مشارکت دارد. در بخش کیفی تعداد ۱۰ نفر از متخصصان حوزه‌های مدیریت سازمان و مدیریت منابع انسانی مشارکت کردند که ازطریق نمونه‌گیری همگن انتخاب شدند و در بخش کمی نیز ۳۰ نفر از مدیران اداره راه و شهرسازی استان گلستان که دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کاری و دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری بودند، مشارکت نمودند. براساس نتایج، در بخش کیفی ۳ مؤلفه اصلی تحت عنوان اینرسی در بینش کارکنان، اینرسی در عمل و اینرسی مبتنی‌بر ویژگی‌های روان‌شناختی درقالب ۱۱ شاخص اولیه شناسایی شدند. سپس براساس تحلیل دلفی دومرحله‌ای، دو شاخص حذف و دو شاخص ادغام شدند که مجموعاً ۸ شاخص اینرسی توانمندی منابع انسانی وارد فاز تحلیل کمّی شدند. در بخش تحلیل کمّی مشخص شد ابتدا براساس مدل ارائه‌شده سلسله‌مراتبی دو شاخص: خطای ادراکی و رخوت و فرسودگی شغلی، تأثیرگذارترین شاخص ایجاد اینرسی در توانمندی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی می‌باشند و براساس تحلیل نموداری  مشخص شد، خطای ادارکی کارکنان، محرک اصلی ایجاد اینرسی در توانمندی منابع انسانی است که لزوم توجه و کنترل آن به‌منظور توسعه و پویاسازی توانمندی منابع انسانی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Human Resource Empowerment Inertia Model for Roads and Urban Planning Office of Gulestan Province

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Alireza Koushkijahromi 2
  • Mehran Orooyee 3
1 Assistant professor at the Department of Management, Islamic Azad University of Sari, Iran
2 Assistant professor at the Department of Management, Allameh Tabatabaee University
3 PhD candidate at the Department of Management, Islamic Azad University of Semnan, Iran
چکیده [English]

The progress and development of any organization necessitate the development of human resource capabilities to achieve a high level of perception, behavior and performance consistent with its organizational goals. Yet, there are gaps such as traditional structures, leadership styles, and content barriers, which create inertia in organizations, that create prevent human resource empowerment. This research is intended to design an inertia model for human resource empowerment through total interpretive structural modelling (TISM) approach. In fact, while presenting a hierarchical model, this research looks for a symmetric combination of the relationship between indicators in a paired comparison through the participation of members of the target community. This is a mixed research based on meta-analysis and Delft's analysis in the qualitative section, and Total Interpretive Structural Modeling in the quantitative phase where two target communities were involved. 10 experts of organizational management and HRM, selected through homogeneous sampling, participated in the research in the qualitative section  In the quantitative section, 30 managers of roads and urban planning of Gulestan province, having at least 10 years of work experience and master's or PhD degrees. The results of the qualitative part of the research showed that 3 main components of attitude inertia, practice inertia, and psychological features inertia were identified in the form of 11 primary indicators. Then, based on Delphi analysis, two indices were dismissed and two others were combined together and a total of 8 inertial indicators of human resource empowerment reached to quantitative analysis. Based on the hierarchical presented model, quantitative analysis showed that two indicators of perceptional error, and tiresome and burnout are the most effective indicators of inertia in human resource capability the Roads and urban planning office. Based on the MICMAC graphing analysis, the employees’ perceptional error is the main initiator of inertia in human resource capability, which must be considered and controlled in order to develop and enhance the human resource empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource empowerment inertia
  • Total Interpretive Structural Modelling (TISM) Approach
  • Meta-Synthesis Analysis
ابراهیمی، سید‌عباس (1394)، درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، ۴(۱): 91 ـ 108.
امین‌بیدختی، علی‌اکبر و علیجانی، رسول (۱۳۹۵)، پیش‌بینی توانمندسازی کارکنان برمبنای مهارت سیاسی با نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی و رفتار سکوت کارکنان، فصلنامه فرایند مدیریت توسعه، دوره ۲۹، ۴(۴): ۳ ـ ۲۱.
آذر، ع.؛ خسروانی، ف. و جلالی، ر. (1392)، پژوهش در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
جعفری، سیدمحمدباقر؛ محمدی دورباش، زهرا و میرزایی، اشرف (1397)، تأثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(4): 153 ـ 175.
جوادی، سید‌مصطفی؛ الوداری، حسن؛ امیرخانی، امیرحسین و جمشیدی، علی (1396)، ارائه مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، ۵(۲۰): 39 ـ 48.
حکاک، محمد؛ سپهوند، رضا؛ زارع، فرجام و موسوی، سیدنجم‌الدین (۱۳۹۸)، نقش جوّ مسموم بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت،۱۰(۳۹): ۱۴۹ ـ ۱۷۴.
رضایی پندری، عباس و یکه‌زارع، محسن (1395)، طراحی مدل ساختاری ـ تفسیری عوامل انتقال فناوری موفیت‌آمیز درراستای رسیدن به توسعه پایدار، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 20، ش 1، بهار: 61 ـ 79.
سیدجوادین، سیدرضا؛ امین، فرشته و استیری، مهناز (1394)، بررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(3): 79 ـ 104.
صادقی‌مقدم، علی‌اصغر؛ خاتمی‌فیروزآبادی، علی و ربانی، یوسف (۱۳۹۰)، استفاده از رویکرد ترکیبی  و  برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته، فصلنامه مدیریت صنعتی، ۳(۷): ۵۵ ـ ۷۶.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ حصارزاده، رضا؛ جباری‌نوقابی، مهدی و عارفی ‌اصل، سولماز (1394)، فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1): 59 ـ 84.
غفاری، رحمان و رستم‌نیا، یحیی (1396)، اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکرد‌های فرهنگ سازمانی بوروکراتیک، فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت دولتی، 9(2): 307 ـ 332.
کشاورز، حمید؛ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نوروزی، علی‌رضا و اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا (۱۳۹۵)، طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزیابی باورپذیری اطلاعات در محیط وب: کاربرد روش‌های فراترکیب و دلفی، تعامل انسان و اطلاعات، ۳(۳): ۱ ـ ۱۶.
ناصحی‌فر، وحید؛ امیری، مقصود و مبارک‌آبادی، هوشنگ (1397)، مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی سازمان‌های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(3): 25 ـ 46.
نظرپوری، امیرهوشنگ و رحیمی ‌اقدم، صمد. (1394)، بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان، فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی مدیریت دولتی، 7(2): 373 ـ 392.
Ahmad, I., Gao, Y. (2018). Ethical leadership and work engagement: The roles of psychological empowerment and power distance orientation, Management Decision, 56(9): 1991-2005, https://doi.org/10.1108/MD-02-2017-0107
Allcorn, S., Godkin, L. (2011). Workplace psychodynamics and the management of organizational inertia, Competitiveness Review: An International Business Journal, 21(1): 89-104.
Amarantou, V., Kazakopoulou, S., Chatzoudes, D., Chatzoglou, P. (2018). Resistance to change: an empirical investigation of its antecedents, Journal of Organizational Change Management, https://doi.org/10.1108/
Andersson, L.M. (1996), “Employee cynicism: an examination using a contract violation framework”, Human Relations, Vol. 49, pp. 1395-418.
Bakker, A., & Schaufeli, W. (2005). The crossover of burnout and work engagement among working couples. Human Relations, 58(2): 661–689.
Barros, J., Sandelowski, M. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research, Springer publishing company Inc.
Beck, C. (2002). Mothering Multiples: A Meta-Synthesis of the Qualitative Research, MCN, The American Journal of Maternal /Child Nursing, 28(2): 93-99.
Bench, S. and Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research, International journal of nursing studies, 47(4): 487-499
Bhattacharya, M., Gibson, D. E. & Doty, D. H. (2005). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance. Journal of Management, 31(4): 622–640
Chen, Y., Liu, B., Zhang, Li., Qian, Sh. (2018). Can leader “humility” spark employee “proactivity? The mediating role of psychological empowerment", Leadership & Organization Development Journal, 39(3): 326-339, https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2017-0307
Conger, J. A., Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: integrating theory and practice, Academy of Management Review, 13(3): 471-482.
Daghfous, A. (2004). “Absorptive capacity and the implementation of knowledge-intensive best practices”, SAM Advanced Management Journal, Vol. 69 No. 2, pp. 21-7.
DeCarufel, A., & Schaan, J-L. (1990). The impact of compressed work weekson police job involvement. Canadian Police College, 14, 81–97
Delfgaauw, J., Swanky, O. (2014). Task-specific human capital and organizational inertia, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam, Tinbergen Institute Discussion Paper
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71(11): 500–507
Forrester, J. W. (1958). Industrial dynamics: A major breakthrough for decision makers. Harvard Business Review, 36(4), 37–66.
Fox, J. (1982). Organizational and racial conflict in maximum-security pris-ons. Lexington, MA: Lexington Books.
Fraser, K., Hvolby, H. (2010). Effective team working: can functional flexibility act as an enhancing factor? An Australian case study, Team Performance Management, An International Journal, 16(1/2): 74-94
Garland, B., Hogan, N., Kelley, T., Kim, B., & Lambert, E. (2013). To be or not to be committed: The effects of continuance and affective com-mitment on absenteeism and turnover intent among private prisonpersonnel. Journal of Applied Security Research, 8(8): 1–23
Gazzoli, G., Hancer, M., Park, Y. (2010). The role and effect of job satisfaction and empowerment on customers’ perception of service quality: a study in the restaurant industry, Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(1): 56-77
Gerstein, L., Topp, C., & Correll, G. (1987). The role of the environment and person when predicting burnout among correctional personnel. Criminal Justice and Behavior, 14(14): 352–369.
Godkin, L. & Allcorn, S. (2008). Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change. Journal of Applied Business and Economics, 8 (1): 82-95
Haag, S. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms’ IT Adoption – Multidimensional Scale Development and Validation, Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
Hedberg, B. & Wolff, R. (2003). Organizing, learning, and strategizing: From construction to discovery. In Meinolf Dierkes, Ariane Berthoin Antal, John Child, & Ikujiro Nonaka. (Eds.). Handbook of rganizational Learning & Knowledge. Oxford: Oxford University Press, (535-556).
Hewagama, G., Boxall, P., Cheung, G., Hutchison, A. (2019). Service recovery through empowerment? HRM, employee performance and job satisfaction in hotels, International Journal of Hospitality Management, 81(7): 73-82.
Jadhav, A., Orr, S., Malik, M. (2018). The role of supply chain orientation in achieving supply chain sustainability, International Journal of Production Economics, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.031
Jiang, Zh., Hu, X., Wang, Zh. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy, Journal of Vocational Behavior, 104(6): 59-71.
Jung, D., Erdfrlder, E., Broder, A., Dorner, V. (2019). Differentiating motivational and cognitive explanations for decision inertia, Journal of Economic Psychology, 72(11): 30-44
Kanter, R. M. (1989). The new managerial work, Harvard Business Review, 66(6): 85-92.
Kaplan. S., Henderson. R. (2005). Inertia and Incentives: Bridging Organizational Economics and Organizational Theory. Organization Science, 16(5), 509-521
Ketkar, S. & Sett, P. (2010). Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model. The International Journal of Human Resource Management, 21 (8): 1173-1206.
Kim, B. P., George, R. T. (2005). The relationship between leader-member exchange (LMX) and psychological empowerment: a quick casual restaurant employee correlation study, Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(4): 468-483.
Kim, P, B., Lee, G., Jang, J. (2017). Employee empowerment and its contextual determinants and outcome for service workers: A cross-national study", Management Decision, 55(5): 1022-1041, https://doi.org/10.1108/MD-02-2016-0089
Klidas, A., van den Berg, P. T., Wilderom, C. P. M. (2007). Managing employee empowerment in luxury hotels in Europe, International Journal of Service Industry Management, Vol. 18 No. 1, pp. 70-88.
Konig, A., Schulte, M., Enders, A. (2012). Inertia in response to non-paradigmatic change: The case of meta-organizations, Research Policy, 41(8):1325-1343
Kulakowska, A., Piatkowski, Z., Zebrowski, W. (2010). Barriers for Empowerment in Organizations on the Basis of Surveys, Foundations of Management, 2(1): 41-54.
Lambert, E, G., Minor, K, I., Wells, J, B., Hogan, N, L. (2015). Social support’s relationship to correctional staff job stress, job involvement, job satisfaction, and organizational commitment, The Social Science Journal, 53(1): 22-32.
Lee, G., Kim, P.B. and Perdue, R.R. (2016). A longitudinal analysis of an accelerating effect of empowerment on job satisfaction: customer-contact vs non-customer-contact workers, International Journal of Hospitality Management, 57(1): 1-8.
Liden, R. C. Arad, S. (1996). A power perspective of empowerment and work groups: implications for human resources management research”, in Ferris, G.R. (Ed.), Research in Personnel and Human Resources Management, JAI Press, Greenwich, CT, 14(1): 205-252.
Malakar, Y., Greog, Ch., Van de Fliert, E. (2018). Structure, agency and capabilities: Conceptualising inertia in solid fuel-based cooking practices, Energy Research & Social Science, 40(3): 45-53
McMahan, G, C., Bell, M, P., Virick, M. (1998). Strategic human resource management: Employee involvement, diversity, and international issues, Human Resource Management Review, 8(3):193-214.
Misis, M., Kim, B., Cheeseman, K., Hogan, N., & Lambert, E. (2013). The impact of correctional officer perceptions of inmates on job stress. Sage Open, 3(12): 1–13
Mohanty, M., & Shankar, R. (2017). Modelling uncertainty in sustainable integrated logistics using fuzzy-TISM. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 53(2): 471–491.
Olszak, C, M., Bartus, T., Lorek, P. (2018). A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support, Information & Managemen, 55(1): 94-108
Pinion, C., Brewer, Sh., Douphrate, D. (2017). The impact of job controls on employee perception of management commitment to safety, Safety Science, 93(4):70-75
Polites, G. L. & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The Inhibiting Effects of Incumbent System Habit, Switching Costs, and Inertia on New System Acceptance. MIS Quarterly, 36(1): 21-42.
Sarriot, E., Morrow, M., Langston, A., Weiss, J., Landegger, J., Tsuma, L. (2015). A causal loop analysis of the sustainability of integrated community case management in Rwanda, Social Science & Medicine, 131(4): 147-155
Schreurs, B., Van Emmerik, H., Notelaers, G., & De Witte, H. (2010). Job insecurity and employee health: The buffering potential of job control and job self-efficacy. Work and Stress, 24(1): 56–72.
Shukla, A. (2018). Employee empowerment leading to flexible role orientation: A disposition-based contingency framework, IIMA Management Review, 30(5): 330-342.
Sillic, M. (2019). individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context, Computers & Security, 80(5): 108-119
Spreitzer, G. M. (1997). Toward common ground in defining empowerment, in Woodman, R.W. and Pasmore, W.A. (Eds), Research in Organizational Change and Development, JAI Press, Greenwich, CT: 31-62
Stankiewicz, K. (2015). Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics, 1-216.
Sullivan, S. E., & Arthur, M. B. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 19–29.
Thomas, K. W., Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an ‘interpretive’ model of intrinsic task motivation, Academy of Management Review, 15(4): 666-681
Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intra-organizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. Academy of Management Journal, 44(5), 996-1004.
Warfield, J. N. (1974). Toward interpretation of complex structural models. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 4(5): 405–417.
Warfield, J. N. (1990). A science of generic design: Managing complexity through systems design, Vol. I & II. U.S.A: Inter Systems Publication
Yang, W., Guan, Y., Lai, X., She, Z., & Lockwood, A. J. (2015). Career adaptability and perceived overqualification: Testing a dual-path model among Chinese human resource management professionals. Journal of Vocational Behavior, 90(12):154–162.
Zhang, X., Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement, Academy of Management Journal, 53(1): 107-128.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta−synthesis: a question of dialoguing with text, Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311-318.
Zopiatis, A., Constanti, P., Theocharous, A, L. (2014). Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus, Tourism Management, 41(8): 129-140.