شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران: رویکرد کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس،ایران

2 نویسنده مسئول: استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس

چکیده

هنر مدیریت، بهره­مندی حداکثری از اندیشه و خلاقیت کارکنان است ­که مشارکت، یکی از روش­های آن محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در سازمان بود که با رویکرد کیفی انجام شد. روش پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش اجرا، اکتشافی است. نمونه آماری را اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان خبره اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران تشکیل داده­اند. نمونه­گیری به‌صورت هدف‌مند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها، فن تحلیل مضمون با استفاده از نرم‌افزار مکس­کیودا انجام شد. براساس نتایج حاصله، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در سازمان عبارتند از: عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری و فرایند سازمانی، عوامل شغلی و عوامل ارزشی و اخلاقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Employees Participation in the Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran Province: A Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Habib Moradi 1
  • masoomali Salimian 2
  • Behzad Farrokh Saresht 3
  • Ghorban ali Agha Ahmadi 3
1 PhD candidate of public administration, Organizational Behavior, Islamic Azad University of Chaloos, Iran.
2 Corresponding author: assistant professor of public administration, Islamic Azad University of Chaloos, Iran
3 Department of Public Administration, Islamic Azad University of Chaloos, Iran
چکیده [English]

The art of management entails the maximum benefit from the thought and creativity of the employees, and participation is regarded as one of its methods. This qualitative research is intended to identify factors affecting the employees’ participation in organizations. This is an applied research in terms of the results, and it is explorative in terms of the purpose. The statistical sample is composed of university professors and managers and experts of the Ports and Maritime Organization of Mazandaran province. The sampling method was purposeful, and the snowball method was used to identify the experts to reach to theoretical saturation. Interviews were performed to collect data for the analysis of which thematic analysis was conducted through Maxqda software. Based on the results, the factors affecting the participation of employees in the organization include management factors, structural factors and organizational processes, job factors, value and ethical factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employees participation
  • Qualitative Approach
  • Ports and Maritime Organization (PMO) of Mazandaran province

آصفی، احمدعلی؛ حمیدی، مهرزاد؛ جلالی فراهانی، مجید و دهقان قهفرخی، امین (1388)، بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت‌بدنی و اداره‌کل تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش، مدیریت ورزشی، (3): 26 ـ 5.

اشراقی، حسام و کاشف، میرمحمد (1389)، رابطه جوسازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هشتم، جلد دوم، ش 16: 47 ـ 37.

بنی­مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و حسن­پور، شیوا (1395)، پژوهش‌های تجربی و روش­شناسی در حسابداری، تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم.

بیگی‌نیا، عبدالرضا (1382)، بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، سال دهم، ش2.

توسلی، غلامعباس (1382)، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

جهانیان، رمضان (1388)، راهکارهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی در واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران، معاونان و معلمان، فصلنامهپژوهشدربرنامه‌ریزیدرسی، 6 (21): 174 ـ 153.

دولت‌آبادی فراهانی، رضا (1397)، بررسی تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی و تأثیر آن بر عملکرد شاغلین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.

دهقان، علی‌رضا و غفاری، غلام‌رضا (1384)، تبیین مشارکت اجتماعی ـ فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره یک: 98 ـ 67.

زارعی متین، حسن (1393)، مدیریت منابع انسانی، قم: نشر بوستان کتاب.

زرندی، سعید؛ حمیدی حصاری، یاسین و جواد (1396)، عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد، مقاله 6، دوره 24، ش 91، پاییز: 202 ـ 165.

رهنورد، فرج‌الله (1378)، تبیین فلسفه مدیریت مشارکتی، فصلنامه علمی ـ کاربردی مدیریت دولتی، ش 44: 16 ـ 7.

سعادت، اسفندیار (1397)، مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، دوره 23.

سلاجقه، سنجر و هنرآموز، سحر (1389)، نظام پیشنهادات راهی به سوی استقرار مدیریت مشارکتی، فصلنامه راهبرد یاس (توسعه). ش 24: 276 ـ 254.

شریف الرضى، محمدبن‌حسین (1414)‏، نهج‌البلاغة (للصبحی صالح)، قم: نشر هجرت،1414ق.

صادقی، علی‌رضا (1395)، بررسی نقش مشارکت شهروندی در پایداری عرصه­های عمومی شهری، چهارمین کنگره بین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.

صالحی امیری، سیدرضا و شادالویی، نوریه (1392)، عوامل تأثیرگذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری، مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگی، سال هفتم. ش 19: 11 ـ 1.

طوسی، محمدعلی (1379)، مدیریت و مشارکت کارکنان، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، ش 2: 198 ـ 151.

علوی‌تبار، علی‌رضا (1379)، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تجارب جهانی و ایران، جلد اول، تهران، نشر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری.

محمدزاده، عباس (1378) مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است، فصلنامه مطالعات مدیریت انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ش21،22 و 23: 186 ـ 157.

معین، محمد (1376)، فرهنگ فارسی، نشر امیرکبیر، دوره یازدهم. جلد سوم.

ملکی، محمدرضا؛ نصیری‌پور، امیراشکان؛ امینی، فاطمه و پرهام، محمود (1390)، همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان‌های استان قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، ش 3: 79 ـ 86..

موسوی، سیده‌راضیه (1392)، تأثیر شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی با تبیین نقش جوسازمانی: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

میرسپاسی، ناصر(1393)، مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار (ویرایش سوم)، تهران: نشر میر، دوره 39.