دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-232 (شماره پیاپی 13)