دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-246 (شماره پیاپی 14)