مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

چکیده

همواره گزینشِ مناسب‌ترین نیروی انسانی به‌صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل کلیدی است که منجر به موفقیت یک سازمان می‌گردد. یکی از گام‌های اساسی این فرایند، انتخاب مناسب‌ترین شاخص‌های مؤثر بر عملکرد آتی کارکنان می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، ابتدا شناسایی و استخراج مجموعه‌معیارهای مهم و تأثیرگذار در گزینش نیروی انسانی است؛ سپس با کمک تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی گروهی و مراجعه به خبرگان، این معیارها بر اساس حوزه‌های کاری تخصصی در سازمان وزن‌دهی شده و بر اساس میزان تأثیر این معیارها در مهارت‌های سه‌گانه‌ی مدیر، رتبه‌بندی و وزن‌دهی شده است. علاوه بر این، با بررسی میزان شباهت رتبه‌بندی معیارها در حوزه‌های مدیریتی سازمان و مهارت‌های مدیر، درنهایت نتایجی به‌دست آمد که بیان می‌کند برای انتخاب مدیر در هرکدام از حوزه‌های تخصصی سازمان، چه معیارهایی و همچنین چه مهارتی از بین مهارت‌های سه‌گانه‌ی مطرح شده در تئوری‌های مدیریت بیشترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Threefold Skills Model for Selecting Managers through Multi-Criterion Decision-making Approach

چکیده [English]

Purposeful and precise selection of human resource is a key factor in the success of an organization. An important step in this process is to select the best indicators which influence the future performance of the employees. This research is intended to identify a set of most important and most influential indicators affecting human resource selection. The next step is to use multi-criterion techniques, as well as referring to experts, for evaluation of these indicators according to special work fields. They are then classified into three managerial skills. Furthermore, based on the similarity of the classifications of these criteria with those of the managers, it can be concluded that which of these criteria and skills are more relevant to selecting managers in special fields.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Selection
  • Manager Selection
  • Group Multi-Criterion Decision-Making
  • Similarity Assessment
  • Managers' Skills