برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی

چکیده

برند کارفرما راهبرد مدیریت سرمایه‌ی انسانی، برای تمایز است. کارکرد اصلی برند کارفرما، جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه‌ی بیرون سازمان و نگه‌داری استعدادهای درون ِسازمان است. تحقیق حاضر، در جست‌وجوی کاوش ادارک از مفهوم برند کارفرما، چالش‌های آن در ایران و هم‌چنین فرایند برندسازی آن است. در این راستا، با 26 نفر از مدیران و کارشناسان خبره‌ی منابع انسانی گروه صنعتی ایران‌خودرو مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته به‌عمل آمد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تم‌های اصلی مصاحبه استخراج شد. اغلب مصاحبه‌شوندگان، برند کارفرما را یک نیاز ضروری می‌دانستند. از نظر آنها برند کارفرما رابطه‌ی مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان به‌وجود می‌آورد و برندسازی درونی و بیرونی یک سازمان به صورت توأمان تعیین‌کننده‌ی پیشرو بودن سازمان است. آنها معتقد بودند یکی از چالش‌های عمده‌ای که برندسازی کارفرما در سازمان‌های ایرانی با آن روبه‌رو است فقدان بازار آزاد به مفهوم واقعی و فقدان رقابت کسب‌وکار در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employer Brand, a Novel Strategy for Human Resource Management

چکیده [English]

Employer brand is a human resource management strategy for distinction. The main components of employer brand include attracting the potential workforce outside the organization, and maintaining the talented employees inside it. This research is intended to explore the concept of employer brand, challenges regarding it in Iran, and the process of making brands. Hence, 26 managers and experts in human resource were selected for interview. The main themes of the interviews were found out by content analysis. Most of the interviewees emphasized on the necessity of employer brand. They believed that employer brand had a direct relation with organizational brand among the client and other users. Providing internal and external brands together determines the progress of the organization. They also believed that the main challenges with which employer brand is facing in Iran, refer to the lack of real free markets, and serious competition in public and semi-public organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand
  • human resource management
  • فرایند مدیریت دانش سازمانی