تأثیر جوِّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری سرمایه‌ی انسانی انجام شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی کارشناسان شرکت پارس‌خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش‌نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه‌ی: رضایت شغلی مینه‌سوتاکوتاه‌شده، سرمایه‌ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه‌ی انسانی تأیید شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Climate on Job Satisfaction with the Mediation of Human Capital

چکیده [English]

This research is intended to review the effect of organizational climate on job satisfaction with the mediation of human capital. Research community includes all the experts of Pars Khodro, 350 of whom were selected through cluster random sampling. They answered to 336 questionnaires. To collect data, three types of questionnaires were used, including: Minnesota's shortened job satisfaction questionnaire, Bountis human capital questionnaire, as well as researcher-made organization climate questionnaire. Data analysis was performed through path analysis by structural equation modeling using SPSS and AMOS software. The results indicated that the primary model was correlated with the data. The direct effect of organizational climate on job satisfaction was significant. Its indirect effect worked through human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capital
  • Job Satisfaction
  • human capital