خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن، کلیه‌ی مدیران حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و همچنین مدیران گروه یا رؤسای بخش در دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی مشهد را در سال تحصیلی 90-1389 دربر می‌گیرد. ابزار تحقیق، شامل دو مقیاس خودراهبری (شیخ نظامی، 1376) و مدیریت دانش فردی، (محقق ساخته) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران مثبت و معنادارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managers' Self-Direction and Individual Knowledge Management

چکیده [English]

This research is basically intended to assess the relationship between aspects of self-direction and individual knowledge management of the managers. The research follows descriptive method using correlation. Research population includes all the managers in the field of education, research, students and finance, as well as managers at departments and sections in Shiraz University in the academic year of 1389-90. Research instruments included two scales: self-direction (Sheikh Nezami, 1376), and knowledge management (researcher-made). Multi-variant regression analysis was used to analyze data. The results indicated that there was a positive and significant relation between aspects of self-direction and individual knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Direction
  • Individual Knowledge Management
  • Academic Management
  • higher education