مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تحقیقات غیرصنعتی

چکیده

هدف از این تحقیق، ارایه‌ی مدلی برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات غیرصنعتی می‌باشد. با توجه به جامعیت، مزیت‌ها و ویژگی‌های بارز مدل تعالی EFQM، به‌عنوان پایه و اساس مدل پیشنهادی مدنظر قرار می‌گرفت. سپس با به‌کارگیری عوامل و نقاط قوت مدل EFQM و سایر مدل‌های بررسی‌شده در ادبیات و هم‌چنین شناخت سازمان‌های مورد مطالعه، چارچوب پیشنهادی تحقیق برای بومی‌سازی و هم‌راستاسازی مدل با محیط، شرایط و سایر ویژگی‌های سازمان ارایه شد. مدل پیشنهادی تحقیق، شامل دو بعد توانمندساز و نتایج، 9 معیار اصلی، 31 زیرمعیار و 24 شاخص مربوط به زیرمعیارهای نتایج به‌دست آمد؛ سپس ازطریق پرسش‌نامه و نظرات خبرگان، وزن‌دهی و اولویت‌بندی ابعاد و معیارهای مدل، با استفاده از تکنیک AHP گروهی و زیرمعیارها و شاخص‌های مدل، با استفاده از روش مستقیم و محاسبه میانگین هندسی، صورت پذیرفت. در پایان، یکی از مراکز تحقیقات غیرصنعتی به‌عنوان مطالعه‌ی موردی تحقیق براساس مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFQM Excellence Model

چکیده [English]

This research is intended to present a model for appraising the performance of nonindustrial research centers. Because of the comprehensiveness, advantages, and outstanding features of EFQM Excellence Model as a basic model for identification and evaluation of organizations, it was selected as the recommended framework in this research for the localization and adaptation of the model with environment. The proposed model came about with two aspects of empowerment and results, 9 main categories, 31 subcategories, and 24 indicators relating to results. Then, questionnaires were distributed, and the opinions of the experts were collected to weighting and prioritizing the aspects and categories according to group AHP. Subcategories and indicators were classified directly by calculating the numerical means. Finally, one of the nonindustrial research centers was selected to be studied according to the proposed model

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance appraisal
  • EFQM excellence model
  • Analytic hierarchy process (AHP)