عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت دانش در محیط رقابتی پر تلاطم امروزی نه یک نیاز، بلکه یک ضرورت است. هدف پژوهش حاضر، ارایه‌ی چارچوبی برای بررسی عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط استان اصفهان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت جزو پژوهش‌های توصیفی‌پیمایشی و مطالعه‌ی موردی است. نمونه‌ی پژوهش شامل 111 کسب‌وکار کوچک و متوسط فعال استان اصفهان است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد و با درنظرگرفتن روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای جمع‌آوری شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت و نتایج پژوهش با تأکید بر قابلیت‌های مدیریت دانش نشان داد که تولید دانش و میزان ضمنی بودن آن بر انتقال دانش با ضریب تأثیر در کسب‌وکار‌های مورد مطالعه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Process of Production and Transmission of Knowledge from Small and Medium Businesses

چکیده [English]

Knowledge management is not regarded as a requirement; rather, it is considered as a necessity. This research is intended to present a framework for appraising the factors influencing production and transmission of knowledge in small and medium enterprises in Isfahan province. This research follows an applied goal through a descriptive survey case study method. Research sample is composed of 111 small and medium enterprises active in Isfahan. Data is collected by standard questionnaires through cluster random sampling method. Structural equation modeling is employed to analyze the data. The results, emphasizing on the capabilities of knowledge management, indicated that knowledge production and the degree of its effectiveness on knowledge transmission leaves effects on the enterprises under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge transmission
  • tacit knowledge
  • Small and Medium Businesses