ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر سرمایه‌ی فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی و سنجش تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه‌فکری انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از راهبرد همبستگی بهره برده است. ابزار آزمون، مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. 181 نفر از کارکنان سازمان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های سنجش ادراک از عدالت کیم و لیونگ (2004) و کالکویت (2001) و سنجش سرمایه‌ی فکری یلیپ لو گری (2004)، رودز (2007) و مهدی حدادزاده (1389) استفاده شد.
نتایج، نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت درون و برون‌سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تأثیری مثبت دارند. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که اگر کارکنان یک سازمان، ادراک مثبتی از رفتارهای عدالت‌گرایانه‌ی سازمان داشته باشند، سرمایه‌ی فکری نیز افزایش خواهد یافت. هم‌چنین، رابطه‌ی بین ادراک کارکنان از عدالت درون‌سازمانی و عدالت برون‌سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employees' Perception of Intra-Organizational and Extra-Organizational Justice and Its Effects on Intellectual Capital

چکیده [English]

This research is intended to investigate the effect of the employees' perception of organizational justice on intellectual capital. This applied research follows correlation method. Research instruments include structural equation modeling. 181 employees were selected to make the sample group. To collect data, questionnaires for measuring justice by Kim & Leung, 2004, and Calquit (2001), and questionnaires measuring intellectual capital by Lou Garry (2004), Roaders (2007), and Haddadzadeh (1389) were employed.
The results indicated that employees' perception of intra-organizational and extra-organizational justice has a positive effect on intellectual capital. Therefore, it can be predicted that if the employees have positive perception of intra-organizational and extra-organizational justice, the intellectual capital of the organization will increase. Furthermore, a positive relation between employees' perception of intra-organizational justice and that of extra-organizational justice was discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Organizational Justice
  • Intra-Organizational Justice
  • Extra-Organizational Justice
  • intellectual capital