دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و تبیین الگوی جامع هوش مدیریتی (موردمطالعه: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان قم) DOR:20.1001.1.82548002.1399.12.4.1.4

صفحه 9-62

محمد مهدی نجفی شهرضا؛ سید علی اکبر احمدی؛ سید محمد حسین کمانی؛ مسعود گرامی پور