دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، بهمن 1399 (شماره پیاپی42، فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

طراحی و تبیین الگوی جامع هوش مدیریتی (موردمطالعه: اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان قم)

صفحه 9-62

محمد مهدی نجفی شهرضا؛ سید علی اکبر احمدی؛ سید محمد حسین کمانی؛ مسعود گرامی پور


شماره‌های پیشین نشریه