طراحی الگوی مدیریت پارادوکس های درونی منابع انسانی (موردمطالعه: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سازمان­های عصر حاضر به دلایل مختلف و به‌صورت خودآگاه و ناخودآگاه پیچیده شده­اند، و ازاین­رو، با پارادوکس­های مختلفی درگیرند. عدم شناخت کافی از پارادوکس­های منابع انسانی و عدم دقت درخصوص نحوه رفتار با پارادوکس­ها موجب تقلیل چابکی ذهن، عدم انعطاف­پذیری فردی و سازمانی، کاهش حس وحدت، کاهش عدم اطمینان، کاهش بهره­وری و  کاهش پایداری منابع انسانی می­شود. این موضوع در سازمان­های بزرگ همچون سازمان­های نظامی به‌دلیل پیچیدگی بیشتر به شکل فراگیر ظهور یافته است. تحقیق پیش ­روی برحسب هدف، توصیفی-تبیینی  و برمبنای نتیجه، کاربردی و برحسب داده (آمیخته) می­باشد. هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگویی برای مدیریت پارادوکس­های درونی منابع انسانی است. بدین‌منظور پارادوکس­های درونی منابع انسانی ازطریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان و متخصصان فرایندهای نیروی انسانی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تبیین و چارچوب مفهومی پژوهش تدوین شد و به‌منظور چگونگی مدیریت پارادوکس­های درونی منابع انسانی و طراحی الگوی مدیریت پارادوکس ازطریق  پانل دلفی، راهبردهای مزبور تعیین شد که براین‌اساس از شانزده مورد پارادوکس تبیین‌شده، چهار مورد از پارادوکس­ها ازطریق راهبرد پذیرش، هفت مورد ازطریق راهبرد ترکیب، سه مورد ازطریق راهبرد تفکیک فضایی و دو مورد با راهبرد تفکیک زمانی قابل مدیریت هستند. درنهایت نیز پارادوکس­ها براساس میزان اهمیت آنها اولویت­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Management Model for Human Resource Internal Paradoxes (Case Study: Islamic Republic of Iran Air Force)

نویسندگان [English]

  • Hussein Damghanian 1
  • naser asgari 2
  • kazem jafari 3
1 Associate professor at the Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
2 Assistant professor at the Faculty of Management, Shahid Sattari University of Aeronautical Science and Technology, Tehran. Iran
3 Corresponding author: PhD candidate of human resource, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Organizations of today have become complex for various overt or conealed reasons, and are facing different paradoxes. Insufficient appreciation of human resource paradoxes, and not realizing how to deal with paradoxes, result in the decline of mental agility, individual and organizational flexibility, unity, certainty, productivity, human resource sustainability and the like. This is felt more seriously in large organizations such as military establishments due to their complexity. This applied research follows descriptive-explanatory method to pursue its goals, and mixed method for data collection. The research is intended to design a management model for human resource internal paradoxes. Hence, the internal paradoxes of human resources were identified through exploratory interviews with the expert and the specialist employees of human resource processes in the Islamic Republic of Iran Air Force. Then, the conceptual framework was designed. In order to decide on how to manage the paradoxes of internal human resource and designing management model of dealing with paradoxes, the solutions were proposed through Delphi Panel. Four of 16 paradoxes mentioned above, can be managed by admission strategies, seven of them by mixed strategy, three others through spatial resolution and two others by temporal resolution. Finally, the paradoxes were prioritized according to their importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources paradoxes
  • model
  • logical adaptation strategies
  • paradox management model
ابراهیمی، محمدرضا و رزم‌دیده، مصیب (1388)، استراتژی احیایی در بازارهای آشوبناک و پیچیده، فصلنامه میثاق مدیران، ش 43: 66 ـ 61.
اشرفیان مهرآباد، هوشنگ (1388)، زبان پارادوکس، فارسی رشد آموزش زبان و ادب، دوره بیست‌وسوم، شماره دو: 38-35.
اعتمادی، حسین؛ تاری، غفار و رسائیان، امیر (1390)، پارادوکس‌های مدیریت کیفیت جامع و راهبردهای آنها، فصلنامه راهبرد توسعه، ش 27: 42 ـ 18.
اهنرت، اینا؛ هری، وس و جی  و زینک، کلاوس (1395)، مدیریت پایدار منابع انسانی، ترجمه حامد دهقانان، علی محمدی‌نسب و الهه مهدی‌زاده، جلداول، تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
خدمت‌گزار، حمیدرضا (1395)، ویژگی سازمان‌های متعالی چیست و چگونه می­توانیم در این مسیر قرار بگیریم؟ بازیابی‌شده در 20/7/1397، https://www.webyad.com/business-management/organizational-excellence-management
درگی، پرویز (1390)، آسیب‌‌شناسی تیم‌های کاری؛ معرفی سندرم‌های سازمانی، بازیابی‌شده در 20/08/1396، http://dargi.ir
دهقان، نبی‌اله (1388)، ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی: باتأکیدبر اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی بازاریابی بین‌الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستم‌های بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادراتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سلطانی، ایرج؛ گوینده نجف‌آبادی، کبری وکرباسیان، مهدی (1392)، پارادوکس و مدیریت آن در سازمان‌ها: تحلیلی بر پارادوکس­های فعالیت­های اصلی سازمان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
سلیمی­فرد، خداکرم؛ جاویدفر، محبت و محمدی­زاده، زهرا (1397)، یک مدل تحلیل برای سنجش عوامل مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، ش10(4):  158 ـ 132.
علیدوستی، سیروس (1385)، روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه­هایی از کاربرد، فصلنامه مدیریت و توسعه، ش31:  23 ـ 8.
فیض، داود (1389)، مدیریت استراتژیک: کلید موفقیت در بازرهای رقابتی، سمنان: دانشگاه سمنان.
قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگى درس­هایى از قرآن، چاپ یازدهم.
کریم