شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته

صفحه 9-38

سیدرضا سیدجوادین؛ فرشته امین؛ محمد تابان؛ رسول رسایی فرد


3. ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 73-106

الناز بیات؛ محمد علی شاه حسینی؛ مجتبی امیری؛ احمدعلی یزدان پناه