نویسنده = حسن رنگریز
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 207-230

نازنین تیموری؛ حسن رنگریز؛ بیژن عبداللهی؛ حسن رضا زین آبادی