نویسنده = اکبر حسن پور
طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 115-156

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان؛ عاطفه سجاد


طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق

دوره 12، شماره 2، تیر 1399

زینب باقری نژاد؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا


فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-30

داود انارکی اردکانی؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان