طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

      علی­رغم پیشرفت­های چشمگیر در حوزه مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی هنوز مغفول مانده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق اجرا شده است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده­بنیاد نظام‌مند است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­های عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش کدگذاری انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره­مندی از تکنیک­های هدف‌مند و گلوله برفی انجام شد. به‌این‌منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 15 نفر از مدیران و معاونین و رؤسای گروه­های منابع انسانی صنعت برق، مجموعه­ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله­هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله­ها زیر عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها ، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر و پیامدها تعیین شد. با تحلیل مصاحبه­های انجام‌شده در مرحله اول، 172 کد اولیه به‌دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم  به 60 طبقه تبدیل و درنهایت 21 کد محوری استخراج شد که هرکدام زیر مقوله­های الگوی نظام‌مند (شرایط علّی، شرایط زمینه­ای، راهبردها، شرایط مداخله­گر و پیامدها) جای گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Social Responsibility Human Resource Management in Electric Power Industry

نویسندگان [English]

  • Zeinab Bagherinezhad 1
  • Bizhan Abdullahi 2
  • Akbar Hassanpour 3
  • Said J’afarinia 3
1 Corresponding author: PhD candidate in HRM, Kharazmi University
2 Associate professor at Kharazmi University.
3 Assistant professor at Kharazmi University.
چکیده [English]

Despite the significant advances in human resource management, the social responsibility of human resource management has still remained neglected. This study aims at designing a model for social responsibility of human resource management in the electric power industry. This qualitative research is based on systematic grounded theory. In-depth semi-structured interviews were employed to collect data, which were analyzed by coding. Sampling was performed theoretically with the use of purposive and snowball techniques. Hence, having conducted open interviews with 15 managers, deputies and the heads of human resource groups of the electric power industry, the researchers collected a set of initial themes during the coding process and extracted some categories from them. Then, in the axial coding stage, the links between these categories were identified under the headings of causal conditions, phenomena-orientation, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. 172 initial codes were obtained by analyzing the interviews conducted in the first phase. These concepts were converted to 60 categories in the selective coding section. Finally, 21 axial codes were extracted, each of which was placed under the proper categories of systematic model (causal conditions, contextual conditions, strategies, intervening conditions, and consequences).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • human resource management
  • electrical power industry
  • systematic grounded theory

استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1390)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی، رویه­ها و روش­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جمشیدیان، محمدامین (1395)، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت شغلی در بانک رفاه شهر اراک، مجله نخبگان علوم و مهندسی، 1(2): 20 ـ 29.

دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1390)، ساخت نظریه بی­تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد، اندیشۀ مدیریت راهبردی، 1(2): 97 ـ 69.

رفیعی، مهدی (1395)، نقش تعهد سازمانی کارکنان بر مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(1): 92 ـ 100.

سلطان‌زاده، وحید؛ قلاوندی، حسن و سیدعباس‌زاده، میرمحمد (1394)، روابط ساده و ترکیبی بین جامعه‌پذیری سازمانی و مسئولیت­پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (1): 167 ـ 189.

فرهی، علی؛ پورسعید، سیدمسعود و شعبانی، محسن (1396)، به‌کارگیری نیروهای متخصص در پست­های متناسب با تخصص­های آنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 9(1): 100 ـ 75.

مجیبی، تورج و نبوی، فرشته (1393)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)،  فصلنامه مدیریت، 11(36): 31 ـ 39 .

مؤذن جمشیدی، میرهادی؛ حسن‌زاده، محمدصادق و حق‌بیان، طاهره (1393)، بررسی ارتباط درک مسئولیت اجتماعی سازمان و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه، کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21.

میرمحمدی، سیدمحمد و رجایی، هادی (1393)، رابطه رهبری تحول­آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(74): 1 ـ 19.

نویدی نکو، رضا؛ آریان‌فر، خسرو و هنرمند، هانی (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی ازمنظر مسئولیت اجتماعی سازمانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، 23(97): 43 ـ 54.

هادوی‌نژاد، ؟؟؟؟؛ دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل و خائف الهی، احمد (1389)، کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، اندیشهمدیریتراهبردی، 4(1): 81  ـ 130.