نویسنده = سیدرضا سیدجوادین
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی تأثیر به کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-127

سید رضا سید جوادین؛ آرین قلی پور؛ محمد جانعلی زاده شوکی