شناسایی تأثیر به کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

3 دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه در مطالعات مدیریت به مقوله‌ی رهبری و سبک‌های مختلف آن تأکید فراوانی شده است، اما برخی سبک‌ها کمتر مورد توجه قرارگرفته و این بخش به‌عنوان نیمه‌ی تاریک رهبری قلمداد می‌شود. یکی از سبک‌های یادشده، سبک رهبری زهرآگین است. هدف پژوهش فعلی، شناسایی اثرات به‌کارگیری این سبک بر نتایج و پی‌آمدهای منابع انسانی است. روش تحقیق، از نوع کیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری شامل استادان مدیریت دانشگاه‌های سراسری منتخب شهرِ تهران بوده و از این بین، تعداد 15 نفر با استفاده از روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. به‌منظور تحلیل داده‌ها، روش تحلیل محتوا مورد استفاده قرارگرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از سبک یادشده، موجب کاهش سطح رضایت شغلی، اُفت سطح تعهد سازمانی در بلندمدت، افزایش نرخ ترک خدمت، افزایش میزان تنش و تسریع فرسودگی شغلی، کاهش میزان انگیزه‌ی شغلی، عدم تغییر میزان غیبت، کاهش احساس امنیت شغلی، کاهش میزان عملکرد و بهره‌وری، کار گروهی محدود، کاهش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی ‌واقعی و عدم تمایل رهبران به توانمندسازی کارکنان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Effect of Toxic Leadership Style In Organization On The Consequences of Human Resource Management

چکیده [English]

Although the issue of leadership and its various styles are emphasized greatly in management studies, some styles have not been considered properly and have remained as blindspots of leadership. One of these ignored styles is called toxic leadership. This research is aimed at identifying the effects of this type of leadership on human resource results and outcomes. Research method is qualitative and data collection is performed by interview. The research community involves all management professors at universities located in Tehran, from whom 15 subjects were selected through snowball method. Content analysis was performed to analyze the data. The results indicated that this type of leadership caused decrease in job satisfaction, reduction of long-term organizational commitment,increase in turnover rate, increase in job stress and job exhaustion, no change in absence level, decrease in job security, decrease in productivity, limitation in group working, decrease in actual organizational citizenship, and disinclination of leaders for empowering employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Styles
  • Toxic leadership
  • Human Resource Results and Outcomes