نویسنده = علی شائمی برزکی
تعداد مقالات: 3
1. اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-136

حسین منصوری؛ علی شائمی برزکی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ مسعود کیانپور


2. بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری


3. طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-50

سیدحسن حسینی؛ علی شائمی برزکی؛ علی نصر اصفهانی