نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-156

عباس عباسپور؛ ابوبکر کریمی؛ حسین عبداللهی؛ محمدتقی تقوی فرد


2. طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 237-266

وحید ناصحی فر؛ هانیه آرزمجو؛ محمدتقی تقوی فرد