نویسنده = زهرا باقری
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 159-181

ناصر صفایی؛ زهرا باقری