نویسنده = فخرالسادات نصیری ولیک بنی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 237-262

سمیه سپه وند؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی