تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 نویسنده مسئول:دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری را کلیه کارکنانی تشکیل دادندکه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی تعداد260 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های موردنیاز از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته­های پژوهش از روش­های آمار توصیفی و استنباطی در حد آزمون کالموگروف- اسمیرونوف، آزمون T تک‌متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از میان ابعاد هویت سازمانی، مؤلفه دانش راهبردی بیشترین تأثیر را در پیش­بینی عملکرد شغلی داشته و از بین ابعاد سبک رهبری امنیت‌مدار، مؤلفه‌های مقبولیت و استفاده از انگیزه ذاتی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش­بینی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Correlation between Organizational Identity and Security-Oriented Leadership Style, and Employees’ Job Performance

نویسندگان [English]

  • somaye sepahvand 1
  • fakhrossadat nasirivalikbani 2
چکیده [English]

This study is intended to investigate the relationship between organizational identity and security-oriented leadership style with employees’ job performance in Boo-Ali Sina University. This is a descriptive-survey research. Research population includes all the employees from whom 260 ones are selected through random sampling method. Questionnaires were employed to collect data. Different descriptive and inferential statistical methods, including Kolmogorov-Smirnov test, Univariate T test, Pierson Correlation, and multivariate regression analysis were employed to analyze the data. The results indicated that there is a significantly positive relationship between organizational identity and security-oriented leadership style, and job performance of the employees of Boo-Ali Sina University. The component of strategic knowledge from organizational identity turned out to be more effective on predictability of job performance. The components of acceptability and inner motivation from security-oriented leadership style were the most effective factors in the prediction of job performance of the employees of Boo-Ali Sina University of Hamedan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational identity
  • Security-Oriented Leadership Style
  • Job performance

احمدی، پرویز؛ باباشاهی، جبار و خداشناس، لیلاسادات (1390)، بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرینی (پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده‌ورزی سداد)، پژوهش‌هایمدیریتمنابع سازمانی، دورۀ اول، ش 3: 21-1.

اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس و کریمی، ایمان (1395)، بررسی تأثیر ویژگی‌های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعۀ ظرفیت‌های سازمانی در دانشگاه‌های شهر همدان، مجلۀ جامعه‌شناسی کاربردی، س 27، ش 2: 174-157.

ارشدی، نسرین و پیریایی، صالحه (1393)، رابطۀ اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی و قصد ترک شغل کارکنان، دوفصلنامۀمدیریتاسلامی، س 22، ش 1 (بهار و تابستان: 234-213.

براتی، هاجر؛ عریضی، سیدحمیدرضا و نوری، ابوالقاسم (1388)، رابطة ساده و چندگانة عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب‌آهن اصفهان، چشم‌اندازمدیریت، دورة 9، ش 33 (زمستان) :28-9.

پدرام، محسن (1390)، ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، مقاله، ش 180: 23-19.

پروری، پیمان؛ نقدی، اسدالله و روح الله سهرابی (1395)، مطالعۀ رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه‌گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان (مطالعه‌ای بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین)، نشریه مدیریتمنابعانسانی درورزش، س 3، ش 2: 150-137.

حسنی، محمد و شهودی، مریم (1392)، ارتباط بین مؤلفه‌های رهبری امنیت‌مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه، پژوهشنامۀ مدیریتاجرایی، س 5، ش 10 (نیمۀ دوم) : 106-85..

حسنی، محمد (1393)، نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی، مجلۀ دانشکدهپرستاریوماماییارومیه، پیاپی 64، دورۀ 12، ش 11: 996-988.

خلیلی شورینی، سهراب (1383)، تئوری‌های رهبری سازمانی و کاربرد آن در نظام مدیریت ایران، تهران: قائم.

رحمان‌سرشت، حسین و ساغروانی، سیما (1392)، تأثیر هویت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفیِ کارکنان، پژوهش‌نامةمدیریتتحول، س 5، ش 9: 67-52.

رحمان‌سرشت، حسن و فرهادی‌نژاد، محسن (1389)، مروری بر رابطه میان هویت سازمانی و تعهد سازمانی، دوماهنامۀمنابعانسانی، دورۀ 11، ش 2: 29-12.

 

رضایی، اکبر و خلیل‌زاده، احد (1388)، رابطۀ بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس، مجلۀ علومتربیتی، دورة 2، ش 7: 145-121.

رضائیان، علی؛ احمدوند، علی‌محمد و تولایی، روح‌الله (1389)، بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان‌ها، دوماهنامۀعلمی- ترویجیتوسعۀانسانیپلیس، س 6، ش 27: 64-33.

رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی؛ امیرنژاد، سعید و بای، مریم (1392)، رابطه فرهنگ مشارکت و ثبات با رسمیت و انسجام سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان، پژوهشنامۀمدیریتورزشیورفتارحرکتی، س 9، ش 17: 130-117.

سلیمانی، الهام؛ آهنچیان، محمدرضا و اصغرپور، احمد (1392)، نقش هویت سازمانی در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد، مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، س 10: 147-127.

سلیمی، قربانعلی و شاه‌مندی، الهام (1386)، بررسی رابطه سبک رهبری تحولی- تعاملی با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دبیرستان‌های شهر اصفهان، فصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، دورۀ 1، ش 1: 34-21.

شاه‌چراغی، فاطمه؛ صادقی، سعید و حقیقتیان، منصور (1393)، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)، مجلۀجامعهشناسیکاربردی،س 25، ش 4: 59-72.

شمس، غلامرضا و خلیجیان، صدف (1392)، تأثیر رهبری امنیت‌مدار بر امنیت روانی با نقش میانجی اثربخشی رهبری، مجلۀ اندیشه‌های نوین تربیتی، دورۀ 9 ، ش 2: 53-31.

صیادی، سعید؛ محمدی، مرضیه و نیک‌پور، امین (1390)، مدیریت استعداد مفهومی کلیدی در حوزه سازمانی، ماهنامۀاجتماعی، علمیوفرهنگیکاروجامعه، ش 135 (شهریور): 86-81.

عالم، عبدالرحمن (1383بنیادهایعلمسیاست، چ 12، تهران: نشر نی.

قاسم‌زاده علیشاهی، ابولفضل؛ عباسی، مهدی و ملکی‌مرشت، منظر (1393)، نقش عواطف مثبت و منفی در رضایت و عملکرد شغلی اعضای هیئت علمی، فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، س 9، ش 35: 161-140.

قاسم‌زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و حبیبی، حمداله (1393)، نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی، فصلنامۀ  مدیریت سازمان‌هایدولتی، س 2، ش 8: 111-95.

قاسمی، احمدرضا (1393)، بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی، مدیریتفرهنگسازمانی، پیاپی 13، دورة 12، ش 1 (بهار): 82-63.

قربانی، رعنا (1393)، بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعة موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)، فصلنامۀعلومرفتاری، دورۀ 2، ش 4: 118-91.

کوئیلیام، سوزان (1386)، تفکر مثبت، مترجم: عنقای، مهربانو، نشریه به‌تدبیر.

محسنیان­راد، مهدی (1389)، ارتباط‌شناسی(ارتباطاتانسانیمیان‌فردی، گروهی، جمعی)، انتشارات سروش.

نصر اصفهانی، علی و آقاباباپوردهکردی، طاهره (1392)، بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان)، مجلۀ جامعه‌شناختی کاربردی، س 24،
ش پیاپی(52)، ش 4: 161-139.

نعیمی، گیتی؛ نظری، محمدعلی و ثنایی ذاکر، باقر (1391)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار- خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل، فصلنامةمشاورهشغلیوسازمانی، دورۀ 4، ش 10:72-57.

نیاکان، لیلی (1392)، مدیریت ریسک چیست؟ ماهنامۀ خبری- آموزشی تازه‌های جهان بیمه، ش 186:
25-16.

Annete L. M. vanden bosch, wim J. I. Elving. Menno D. T. de Jong. (2006). The impact of organizational characteristics on corporate visual identity. European journal of marketing, Vol. 40, No. 7.8, pp 870-885.

Ashforth, B. and Mael, F. (1998). Organizational Identity and Strategy as a Context for the Individual". Advances in Strategic Management, Vol. 13, No. 2, Pp. 19-64.

Chen, C.L. and Li, C.(2013)., Assessing the spiritual leadership effectiveness: The contribution of follower's self-concept and preliminary tests for moderation of culture and managerial position, The Leadership Quarterly, 24, (1), 240-255.

Chen, Y-J, Lin, Ch-Ch, Tung, Y-Ch and Ko, Y-T (2008), "Associations of organizational Justice And ingratiation with organizational citizenship Behavior: the Beneficiary perspective", Social Behavior Personality, Vol. 36 , No. 3, pp. 289-302.

Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and Stud y of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 69(2), 143-158.

Cheung, M. F and M. C. Law. (2008). Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong", Asia Pacific Business Review, Vol. 14, No. 2, pp. 213-221.

Coombe, D. (2011). Secure base leadership: A positive theory of leadership incorporating safety, exploration and positive action. PhD. Thesis, case Western Reserve University.

Jalili, A, A. (2010). The relationship between organizational civic behavior with Job performance in organizational commitment among the personal in Iran Khodro Agencies in Shiraz. "(In persian)strategic response to institutional pressures. Doctor Of Philosophy, Yorrk University, Toronto.

Motowidlo, J. S. (2003). Job Performance, Handbook of Psychology". Industrial and Organizational Psychology, No. 12, 39-55.

Nakpodia, E. D. (2011) .Training And Utilization of Staff And Job Performance In Post Primary Education Board, In North Senatorial District of Delta State, Nigeria, Journal of Economics AndInternational Finance, 3(5), 279-288. Available Online at http://www.academic Journals.org.

Reissner, S.C. (2010). Change Meaning and Identity at the Workplace. Journal of Organizational Change Management, Vol. 23, No. 3, Pp. 287-299.

Shamir, B. and Kark, R. (2004). A single-item graphic scale for the measurement of organizational identification", Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 77, Pp.115-123.

Van Dick, R. Wanger, U. Stellmacher, J. and Christ, O. (2004). The Utility of a Broader Conceptualization of Organizational Identification which Aspects Really Matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 77, Pp. 171-191.

Witing, M. (2006) .Relations between Organizational Identity, Identification and Organizational Objectives". Journal of Managerial psychology, Vol. 21. No. 7, Pp. 432- 452.

Yukl,g .(2002). Leadership in organization",5th ed. prentice-Hall, Inc , upper solder river, ng.