نویسنده = علی شجاع
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تأثیر علامت‌دهی بر جذابیت سازمان برای متقاضی؛ تبیین نقش نگرش و هویت‌یابی متقاضی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 179-205

الهام ابراهیمی؛ الناز نجاتی کریم آباد؛ علی شجاع


2. واکاوی و تبیین پیامدهای شغلی و سازمانی بازاریابی داخلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-164

الهام ابراهیمی؛ مهسا محمدی ساردو؛ علی شجاع