نویسنده = وحید ضرابی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-52

محمدرضا پورعابدی؛ وحید ضرابی؛ حنان سجادی نائینی؛ زهرا رضی