نویسنده = محسن ایزدی یزدان آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-127

محسن ایزدی یزدان آبادی؛ مهدیه حقانی؛ فرشته امین