نویسنده = فریدون احمدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 209-236

فریدون احمدی؛ علی فرهی؛ کمال میانداری؛ اسکندر شیرازی