نویسنده = محمدهادی پایروند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 157-178

جواد فعلی؛ علی گرجی کرسامی؛ محمدهادی پایروند