نویسنده = یوسف محمدی مقدم
بررسی اثرگذاری امیدواری سازمانی بر عملکرد با رویکرد منابع و تقاضای شغلی

دوره 15، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 191-215

ندا کاوند؛ یوسف محمدی مقدم؛ یحیی محمدی مقدم


ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪی شریک راهبردی‌شدن منابع انسانی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آمیخته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 91-118

علی طیبی رهنی؛ یوسف محمدی مقدم؛ زهرا علی پوردرویش؛ پیمان متقی


مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 211-232

حسن بودلایی؛ بهروز کشاورز نیک؛ یوسف محمدی مقدم