نویسنده = فهیمه میداندار باسمنج
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-20

روح اله سهرابی؛ داوود جعفری سرشت؛ فهیمه میداندار باسمنج