مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل‌رفتگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

انعطاف منابع انسانی با توسعه‌ی قابلیت‌های سرمایه‌های انسانی و تجهیز بهتر کارکنان، تسهیل فرایندهای مدیریت منابع انسانی و فراهم آوردن قابلیت انطباق کارکنان با تقاضاهای متعدد و در حال تغییر، زمینه‌ی پیش‌گیری از تحلیل‌رفتگی آنان را فراهم می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی پیش‌گیری از تحلیل‌رفتگی منابع انسانی از منظر ویژگی‌های شخصیتی و با نگاهی به ابتکارات مدیریت منابع انسانی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی‌همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می‌دهد که بین انعطاف کارکردی با خودباوری و انعطاف مهارتی با کانون واپایش درونی، رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. ضمن آنکه بین انعطاف کارکردی و انعطاف رفتاری با کانون واپایش درونی رابطه‌ای معنادار مشاهده نشد. درنهایت اینکه، بین دو بعد شخصیتی کانون واپایش درونی و خودباوری با تحلیل‌رفتگی، رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interactive Model of Human Resource Flexibility and Job Burnout

چکیده [English]

The flexibility of human resource along with development of employees’ competence and providing them with more facilities, simplifying human resource management processes, and providing the situation for the employees to adapt with various changing requirements, will protect human resources from job burnout. The main purpose of this study is to consider how it possible to prevent job burnout of human resources with regard to personal traits and managerial human resource innovations. Questionnaires were employed to collect data. The research population included all the employees at the headquarter of the ministry of road and urban development. This correlational research followed a descriptive method based on structural equation model, (SEM). The results indicated that there are significant relationship between performance flexibility and self-esteem, and between skill flexibility and internal control. There is also a significant relationship between performance flexibility and behavioural flexibility, and the central internal control. Finally there is a negative relationship between personality internal control and self-esteem, and job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Burnout
  • Human Resource Burnout
  • Central Internal Control
  • self-esteem