شناسایی مؤلفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی ,واحد بجنورد دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد

2 نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت اموزشی واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

این پژوهش به شناسایی مؤلفه‌های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی مراکز رشد دانشگاهی و نقش آنها در شکل‌گیری شرکت‌های زایشی دانشگاه پرداخت. روش پژوهش کیفی- کمی (آمیخته) و جامعۀ آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه‌های استان مازندران است. نمونه‌گیری در بخش مطالعۀ کیفی هدف‌مند و در بخش کمی تصادفی طبقه‌ای است. در بخش کیفی تعداد 13 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 304 نفر، 170 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که بعد از تأئید روایی، پایایی آن 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن است که در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی، 16 مؤلفه در بعد مدیریت و کارکنان شناسایی شد. در بخش کمّی، یافته‌ها نشان داد که مؤلفۀ حفاظت از دارایی‌های فکری توسط مدیران مرکز رشد با بالاترین بار عاملی (1)، و مؤلفۀ استقرار یک سامانۀ نظارتی دقیق بر عملکرد با کمترین بار عاملی(66/0) از کل واریانس‌ها را تبیین و سایر مؤلفه‌ها نیز هر کدام به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Present Components of Human Resource Management of University Incubators and the Role They Play in the Establishment of Creative University Companies

نویسندگان [English]

  • maryam hafezian 1
  • mohammad salehi 2
چکیده [English]

The study focuses on identifying the university incubators existing in human resources management and their role in the university spin-offs establishment. The study adopts an integrated approach as its methodology. The statistical population includes all universities and colleges managers, experts in universities’ incubators in Mazandaran Province. To perform the sampling, the purposive sampling and stratified random sampling were used for qualitative and quantitative parts, respectively.13 subjects were interviewed for the qualitative phase and 170 subjects out of 304 participated in the quantitative part using stratified random sampling. The results of the qualitative study showed that 16 components were identified in the human resources management aspect in the establishment of university spin-offs. Considering the quantitative aspect, the findings also emphasized that the protection of intellectual property by incubators' managers with the highest factorial load (1/15) and establishment of a system of oversight with the lowest factorial load (0/66) explained the variances and other components had their prioritized relative contribution. Also, the final research model was approved considering the fit indexes and standard coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Incubators
  • human resource management
  • University Creative Companies

آقاجانی، حسنعلی و طالب‌نژاد، عاطفه (1390)، ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، 4 (13)، : 149-165.

اشتراس، آنسلم و جولیت، کوربین (1385)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی اصول و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

امین، فرشته؛ حقانی، مهدیه و ایزدی یزدان‌آبادی، محسن (1394)، بررسی تأثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص‌های عملکردی کلیدی مالی، دوفصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال هفتم، شمارۀ، 2 : 127-105.

پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی‌نائینی، حنان و رضی، زهرا (1395)، طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان، دوفصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع). سال هشتم، شمارۀ 2(24) : 52-27.

حبیبی رضایی، مهران و سیاه‌منصوری، یاسر (1391)، تحقق دانشگاه‌های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی، نشریه نشاء علم، سال سوم، شمارۀ اول : 49-43.

ذوالفقاری، عاطفه؛ حجازی، سیدرضا و فرهودی، آرتا (1390)، جایگاه شرکت‌های زایشی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها، فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 7 (37) : 45-52.

سلامی، سیدرضا؛ به‎‌گزین، سید احمد و شفیعی، مهرداد (1390)، شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان، فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شمارۀ 29، زمستان 1390: 72-63

شفیع‌پور مطلق، فرهاد و طباطبایی، جواد (1389)، راهبردهای تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی مراکز آموزش عالی به‌منظور ارائه یک مدل مناسب، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، آبان 1389.

صمدی میارکلائی، حمزه و صمدی میارکلائی، حسین (1392)، نظریه‌ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش‌بنیان، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (35): 59-70.

ضیایی، مظاهر (1391)، اهمیت تعدد و تنوع منابع در موفقیت فرایند ایجاد شرکت‌های زایشی پژوهشی، فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شمارۀ 32، پاییز 1391: 61-54.

نعمتی، محمدعلی (1386)، تحلیل و مقایسه شاخص‌های عملکرد کلیدی مراکز رشد واحد‌‌های فناوری کشور)، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3 (13): 143-170.

Abduh, M. D’Souza, C. Quazi, A. & Burley, H. T. (2007). Investigating and classifying clients’satisfaction with business incubator services. Anaging Service Quality, 17(1), pp.47‐91.

Aerts, K., Matthyssens, P., Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, 6(27), pp. 254–267.

Bianchi,P. and N. Bellini.(1991). Public policies for local networks of innovators , Research policy,Vol. 20, No. 5, Elsevier, pp. 487-497.

Creswell,J. W, Plano clark,V.(2011). Designing and conducting mixed methods research
(2 nded), thousand oaks, CA: sage.

Gibson,D,Naquin,H.(2011).Investing in innovation to enable global competitiveness:The case of Portugal. International Journal of Technological Forecasting & Social Change, 78.1299–1309.

Hannon, P. D. (2005). Incubation policy and practice: Building practitioner and professional capability. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(1), pp. 57‐75.

Hughes, M., Ireland, R. D., & Morgan, R. E. (2007). Stimulating dynamic value: Social capital and business incubation as a pathway to competitive success. Long Range Planning, (40), pp. 154-177.

Kang, B. S. (1991). Relationship of public-Private partnership activities in the small business incubator in Michigan to small business success. (Doctoral thesis). Michigan State University, East Lansing,MI.

Lalkaka, R. (2001). Best practices in business incubation: Lessons (yet to be) learned. Paper presented at International Conference on Business Centers: Actors for Economic & Social Development, Brussels, Belgium.

Maleki,EJ.and Tootle,D.M.(1996).The role of network in small firm competitiveness, international Journal of Technology management,11(2) ,pp. 43-57.

Marlow,S.and McAdam, M.(2008). A preliminary investigation into networking activities within the university incubator. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 14(4), pp.219‐241.

Mian, S. A. (1997). Assessing and managing the university technology business incubator: An integrative framework. Journal of Business Venturing. 3(12), 251‐285.

Markley, D.M., & McNamara, K. T. (1995). Economic and fiscal impacts of a business incubator. Economic Development Quarterly, 9(3), pp. 273–278.

O’Neal, T. (2005). Assessing the impact of university technology incubator practices on clientperformance. (Doctoral thesis). College Of Engineering, University Of Central Florida, Orlando,Florida: Spring Term.

Paavo, R. (2012). Incremental and Radical Innovation in Coopetition The Role of Absorptive Capacity and Appropriability.

Studdard, N. L. (2006). The effectiveness of entrepreneurial firm’s knowledge acquisition from a business incubator. Int Entrep Manage. (2), pp. 211‐225.

Van Cann, R. (2013). Universities and Incubators. Expert from thesis entitled. Key decisions in the start-up phase of successful software companies.

Victor A. Gilsing, Elcovan Burg,A. GeorgesL. Romme (2010). Policy principles for the creation and success of corporate and academic spinoffs. Technovation. 30 12-23

Voisey, P., Gornall, L., Jones, P., & Thomas, B. (2006). The measurement of success in a business incubation project. Journal of Small Business and Enterprise. Development, 13(3), pp. 454‐468.