معماری الگوهای شایستگی: ارایه‌ی چارچوب مفهومی

چکیده

یکی از نیازهای اساسی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای استقرار نظام مدیریت منابع انسانیِ مبتنی بر شایستگی، آشنایی با رویکردهاو فرایندهای شناسایی و مدل‌سازی شایستگی‌ها است. بنابراین، هدف کلی این مقاله، توسعه‌ی دانش و مفاهیم مربوط با تدوین الگوهای شایستگی در ابعاد نظری و عملی (طراحی و اعتباریابی چارچوب مفهومی برای تدوین و به‌کارگیری الگوهای شایستگی) در سازمان‌ها و مؤسسات ایرانی است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش کیفی با حجم نمونه‌ی 20 نفر بود. تدوین مدل اولیه‌ی پژوهش، از طریق بررسی مدل‌های موجود صورت گرفت و اعتبار آن با استفاده از مصاحبه‌ی انفرادی و اعتباریابی پیمایشی، مورد تأیید اعضای نمونه قرار گرفت. تحلیل مصاحبه‌ها نیز با استفاده از روش تحلیل‌محتوا صورت پذیرفت. یافته‌های پژوهش، فرایند پیش‌بینی شده، برای تدوین الگوهای شایستگی و فرایند شناسایی شایستگی‌ها را مورد تأیید قرار داد. ضمناً الگوی نهایی به‌منظور طراحی الگوی شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی ایران مورد استفاده و اعتبار نتایج و یافته‌های آن به‌صورت عملی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing CompetencyModels: Introducing Contextual Framework

چکیده [English]

The main aim of this study was to design and validate a methodological framework to assist Iranian human resource managers and professionals to understand how competency models can be designed, developed and implemented; and how competencies can be identified. This study is a qualitative research and has 20 participants. Two processes of identifying Competencies and developing Competency Model are developed by reviewing the presence models. Triangulation of validity methods including interview, survey (questionnaire) validity and practical validity were implemented. The interviews were also analyzed by implementing content analysis method. Finally, the results of the interviews and questionnaire are examined by using steps processes to identify Competencies and to develop Competency Model. Moreover, the designed processes were adopted to develop a Competency Model for the deans of Iranian Public Universities and the results is examined and validated practically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • Competency model
  • Qualitative Research