دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

بابک جوکار؛ زهرا علی پوردرویش؛ حمیدرضا یزدانی؛ ناصر میرسپاسی


2. تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

خشایار حکیمی نیاسری؛ تورج مجیبی؛ سید علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیرفرد


3. روایت پژوهی مسئله هیئت علمی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های سازمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

سید محمد کاظم اعتصامی؛ محسن میری؛ حسین عیسایی؛ مهدی فاتح راد


4. طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

زینب باقری نژاد؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا


5. طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

عسل بسیجی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری؛ آمنه خدیور


6. شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حمید سهیلی؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ حسین فاندیز


7. ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

سامی ستایش؛ عباس نرگسیان؛ محمد علی شاه حسینی؛ داوود منظور