دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی جامع سرمایه‌ فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مریم بنی اسدی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ محمد حسین رونقی