دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ امیر مانیان؛ سامان آسترکی


2. ارائه مدل سرمایه معنوی در سازمان های مردم نهاد شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان؛ علی فرهی؛ بهمن غلامی


3. ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سارا رحمتی کرهرودی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمود ابولقاسمی


5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر: رویکردی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی


6. کاوشی پدیدارشناختی درباب ماهیت عملکرد فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

هادی عارف؛ سید عباس مرادی شیرازی


7. شناسایی مؤلفه‌های انتخاب فرمانده در دوران دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

حمیدرضا محمدی؛ حمیدرضا قائدعلی


8. ارائه الگوی مفهومی برای ارتقای اثربخشی آموزش‌های ضمن‌خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر