نویسنده = محمد اسماعیل انصاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری