نویسنده = حسین عباسیان
فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-30

داود انارکی اردکانی؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 72-96

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ محمد حسین افضل آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان