نویسنده = علی صفری
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-111

علی صفری؛ مجتبی فرخی؛ رضا صالح زاده